ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในโครงการตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสด : 50050000-3202

สำนักงานเขตปทุมวัน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางอรพินท์ แสสนธิ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และปัจจุบัน เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักต้องประสบกับปัญหาศัตรูพืชกันอย่างแพร่หลาย จนอาจกล่าวได้ว่าสารเคมี เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวกำหนดด้านคุณภาพและราคา เพื่อการให้ผลผลิตที่ได้ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ซึ่งถ้าเกษตรกรขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารเคมีหรือการใช้สารเคมีมากเกินความจำเป็นจนทำให้เกิดการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมากเกินกว่าที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลก (FAO/WHO ) กำหนดไว้ให้มีได้ และอาจทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคที่มีการตกค้างของสารเคมี ซึ่งถ้ารุนแรงก็อาจจะทำอันตรายถึงชีวิต หรือถ้าได้รับเข้าสู่ร่างกายทีละน้อยพิษจะสะสมในร่างกาย และมีสารเคมีบางชนิดถ้ารับเข้าสู่ร่างกายแล้วจะเป็นสารที่ก่อมะเร็งได้ หน่วยงานหลายหน่วยงานในภาคราชการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องการตกค้างของสารเคมีที่มีพิษที่ใช้ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในผักสด ผู้บริหารของกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงให้จัดทำโครงการตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสด โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนกันยายน 2542 จนถึงปัจจุบัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีสารเคมีตกค้างในระดับที่อาจไม่ปลอดภัยในปี 2542 สูงถึงร้อยละ 14.3 และลดลงเหลือร้อยละ 0.58 ในปี 2559 อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินการเฝ้าระวังมิให้มีการจำหน่ายผักสดที่มีสารเคมีตกค้างในเขตกรุงเทพมหานครตามยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร สำนักงานเขตปทุมวันจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันมิให้มีการจำหน่ายผักที่มีสารเคมีตกค้างให้ประชาชน รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้บริโภคผักสด เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพมหานคร

50050400/50050400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผักที่ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง 2.2 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันมิให้มีการจำหน่ายผักที่มีสารเคมีตกค้าง 2.3 เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีโอกาสเลือกซื้อผักที่ปราศจากสารเคมีตกค้าง

เป้าหมายของโครงการ

1. จ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (วุฒิปริญญาตรี) 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานตามโครงการ 2. สุ่มเก็บตัวอย่างผักชนิดต่างๆ ที่จำหน่ายในตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต และแผงลอย ในพื้นที่เขตปทุมวัน จำนวน 1,320 ตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ณ สำนักงานเขตปทุมวัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ดำเนินการเสร็จสิ้นโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกค่าจ้างรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกค่าจ้างรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-24)

75.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกค่าจ้างรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกค่าจ้างรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกค่าจ้างรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-30)

30.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกค่าจ้างรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-28)

25.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกค่าจ้างรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-27)

20.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการ และจัดทำแผนจัดซื้อตัวอย่างผักสด เพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และจะจัดซื้อตัวอย่างผักตรวจในเดือนต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับเงินงวดแล้ว จะเบิกจ่ายค่าจ้างรายเดือน และจัดทำแผนตรวจผักต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ได้รับเงินงวดล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินงวด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:วางแผนดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดซื้อตัวอย่างผักสดเพื่อนำมาตรวจสอบและเบิกจ่ายเงิน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างรายเดือน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50050000-3202

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50050000-3202

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5005-0791

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
31.00

100 / 100
3
31.00

100 / 100
4
87.69

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **