ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตปทุมวัน : 50050000-3217

สำนักงานเขตปทุมวัน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวกรรณิการ์ บุหงาแดง (6323)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ และให้จัดเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะนำมาจัดเก็บภาษีแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตปทุมวัน มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จึงเป็นที่จะต้องมีข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และครบถ้วนตามกำหนดเวลา รวมถึงการบังคับบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร

50050500/50050500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตปทุมวัน 2. เพื่อแจ้งการการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ผู้เสียภาษีในพื้นที่เขตปทุมวัน ได้ครบถ้วน 3. เพื่อบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ

เป้าหมายของโครงการ

1. สามารถสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตปทุมวันทุกราย 2. สามารถแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตปทุมวันทุกรายตามกำหนดเวลา 3. สามารถบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครบถ้วน ตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดทุกราย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 : 1. ยอดประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - แบบแจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) มีจำนวนทั้งหมด 3,000 แปลง รวม 4,729 รายการ - แบบแจ้งข้อมูลรายการห้องชุด (ภ.ด.ส. 4) 9,106 ห้อง หมายเหตุ : ที่ดินบางแปลงเป็นที่ดินของรัฐ มีการแยก 1 แปลง ออกเป็นหลายรายการ 2. ยอดหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ภ.ด.ส.6), (ภ.ด.ส.7), (ภ.ด.ส.8) มีจำนวน 8,566 ราย หมายเหตุ : การแจ้งประเมินภาษี 1 ราย มีหลายรายการ เช่น 1 คน อาจจะมีทั้งที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุดหลายรายการ ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. แต่งตั้งพนักงานสำรวจ จัดทำหนังสือหรือคำสั่งมอบหมายพื้นที่ในการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2. เจ้าหน้าที่ออกสำรวจตรวจสอบจำนวนแปลงที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด 3. ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำผู้มีหน้าที่เสียภาษีเกี่ยวกับวิธีการเสียภาษี พร้อมแจกเอกสารแผ่นผับ สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อแจกให้กับประชาชน 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายใน เช่น กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายโยธา เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาบูรณาการในการตรวจสอบข้อมูล 5. แจ้งประเมินภาษีแก่ผู้เสียภาษีของสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการเข้าสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด และไม่ให้ความร่วมมือส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง ๆ - ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เงื่อนเวลามีข้อจำกัด เช่น การขยายระยะเวลาในขั้นตอนการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ (จากภายในเดือน มีนาคม 2563 เป็นภายในเดือนพฤษภาคม 2563) แต่การแจ้งการประเมินภาษีมีการขยายระยะเวลาเพียง 1 เดือน (จากภายในเดือนมิถุนายน 2563 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2563) ในการจัดทำเอกสารแจ้งการประเมินพร้อมส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือนกรกฎาคม

** อุปสรรคของโครงการ :- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการเข้าสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด และไม่ให้ความร่วมมือส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง ๆ - ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เงื่อนเวลามีข้อจำกัด เช่น การขยายระยะเวลาในขั้นตอนการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ (จากภายในเดือน มีนาคม 2563 เป็นภายในเดือนพฤษภาคม 2563) แต่การแจ้งการประเมินภาษีมีการขยายระยะเวลาเพียง 1 เดือน (จากภายในเดือนมิถุนายน 2563 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2563) ในการจัดทำเอกสารแจ้งการประเมินพร้อมส่งใบแจ้งการประเมินภายในเดือนกรกฎาคม

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-28)

85.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ตรวจสอบไปรษณีย์ลงทะเบียน/ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-30)

70.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี พ.ศ. 2563 (ภ.ด.ส.6) /แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7) /คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด (แบบ ภ.ด.ส.6-8) ทางไปรษณีย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ส่งแบบแจ้งข้อมุลรายการห้องชุด/แบบแจ้งข้อมุลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมทั้งรับคำร้องแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด ตามมาตรา 32, การประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด (ภ.ด.ส.2) และแก้ไขข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / บัญชีรายการห้องชุด ในระบบ PTax

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-29)

55.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปิดประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสาร้าง พ.ศ. 2562 และจัดส่งข้อมูลให้ทางไปรษณีย์เพื่อส่งจดหมายให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-30)

50.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และนำข้อมูลลงในระบบ Ptax

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-26)

40.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และทำการบันทึกข้อมูลในระบบ Properties Tax

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบันทึกข้อมูลในระบบ (มีการเปลี่ยนแปลงระบบในการลงข้อมูลจาก Taxmap เป็น PropertiesTax)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบในการลงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จาก ระบบ Taxmap เป็น ระบบ PropertiesTax ทำให้ข้อมูลบางส่วนที่เจ้าหน้าที่ได้บันทึกข้อมูลลงในระบบ Taxmap เรียบร้อยแล้ว โอนย้ายมาในระบบ PropertiesTax ไม่ครบถ้วน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูลใหม่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-27)

25.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และข้อมูลห้องชุดเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบ และรับคำร้องขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง /รายการห้องชุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานเขตปทุมวัน แบบบัญชีรายการห้องชุด จำนวน 6,960 กรรมสิทธิ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งพนักงานสำรวจ จัดทำหนังสือหรือคำสั่งมอบหมายพื้นที่ในการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และออกสำรวจตรวจสอบจำนวนแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งพนักงานสำรวจ จัดทำหนังสือหรือคำสั่งมอบหมายพื้นที่ในการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ออกสำรวจตรวจสอบจำนวนแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ตรวจสอบผลการออกสำรวจ
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ออกใบแจ้งการประเมินภาษี
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลผู้บังคับบัญชา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50050000-3217

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50050000-3217

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5005-0798

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 1. ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี 2. ร้อยละของการบังคับภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **