ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ประชุมครู : 50050000-3248

สำนักงานเขตปทุมวัน : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางธนิดา ขำสุวรรณ โทร.6329

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตปทุมวัน มีนโยบายที่จะปรับปรุงและพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนในสังกดให้มีประสิทธิภาพและจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

50050700/50050700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมได้รับทราบนโยบายทางด้านการศึกษาจากผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานครและสนองตอบได้ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

เป้าหมายของโครงการ

ข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตปทุมวัน จำนวน 155 คน เข้าร่วมประชุม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตาม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-30)

10.00

30/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...การจัดประชุมครูเป็นการรวมตัวของบุคคลจำนวนมาก เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19 จึงขอยกเลิกโครงการในการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :เป็นการดำเนินการมาตราการป้องกันโรคโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :เป็นการดำเนินการมาตราการป้องกันโรคโควิด-19

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-28)

60.00

28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โควิด 19 อาจไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-29)

50.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเน ินการภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-30)

50.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-31)

25.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มร

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเรียบร้อยแล้ว กำหนดดำเนินโครงการในเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินโครงการจัดประชุมครูในเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-26)

10.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:วางแผนการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการตามแผน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เบิกจา่่ยงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50050000-3248

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50050000-3248

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5005-0790

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
53.45

100 / 100
3
56.43

100 / 100
4
80.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **