ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู : 50060000-3402

สำนักงานเขตยานนาวา : (2563)

0.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0.00

นางสาวสุภาภรณ์ เทพเดชา โทร.081 315 1157

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ในการยกระดับพัฒนาการศึกษาให้ทันมวลชนในท้องที่ให้มีประสิทธิผลอย่างสูงสุด เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการที่ทำให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้สามารถอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มีการเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน โดยมีบุคลากรที่ความสำคัญยิ่งและมีหน้าที่หลักรับผิดชอบทางการศึกษาคือข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร เพราะครูเป็นผู้ที่มีหน้าที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และการพัฒนาโดยรอบให้เกิดในตัวผู้เรียน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในเชิงวิชาการ นำไปสู่การมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งการดำรงตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

50060700/50060700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ นโยบาย เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ในการทำงาน 2. เพื่อให้ผู้เข้าประชุม ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ทางการศึกษาที่ตนมีส่วนรับผิดชอบ 3. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับแนวคิด ทฤษฎี แนวทางปฏิบัติใหม่ๆ ทางการศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียน 4. เพื่อให้ผู้เข้าประชุม ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ อันนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติงาน

เป้าหมายของโครงการ

ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และครูจ้างสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา 6 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 172 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๒ คืนครูสู่ห้องเรียน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-07-25)

0.00

25/07/2563 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) และลักษณะการจัดงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทำให้ต้องชะลอการดำเนินการในช่วงแรก แต่เนื่องจากข้าราชการครูมีกิจกรรมการเรียนการสอนเต็มเวลาและมีการเปลี่ยนแปลงวันเปิด/ปิดภาคเรียน จึงยกเลิกโครงการดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) และลักษณะการจัดงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทำให้ต้องชะลอการดำเนินการในช่วงแรก แต่เนื่องจากข้าราชการครูมีกิจกรรมการเรียนการสอนเต็มเวลาและมีการเปลี่ยนแปลงวันเปิด/ปิดภาคเรียน จึงยกเลิกโครงการดังกล่าว

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) และลักษณะการจัดงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทำให้ต้องชะลอการดำเนินการในช่วงแรก แต่เนื่องจากข้าราชการครูมีกิจกรรมการเรียนการสอนเต็มเวลาและมีการเปลี่ยนแปลงวันเปิด/ปิดภาคเรียน จึงยกเลิกโครงการดังกล่าว

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-05-27)

0.00

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) และลักษณะการจัดงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทำให้ต้องชะลอการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) และลักษณะการจัดงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทำให้ต้องชะลอการดำเนินการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-04-24)

0.00

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากยังอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเห็นควรชะลอการดำเนินงานโครงการไว้ก่อน เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-26)

20.00

26/3/2563 : กำหนดดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2563 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่ายังไม่ดีขึ้นอาจมีการเลื่อนออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-17)

20.00

17/3/2563 : กำหนดดำเนินการในเดือนพฤษภาคม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โดยจะเชิญผู้อำนวยการเขตให้โอวาทและชี้แจงนโยบายด้านการศึกษา แต่หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ยังอยู่ในระยะอันตราย อาจมีการเลื่อนออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-27)

20.00

27/2/2563 : ฝ่ายการศึกษาได้จัดทำแบบสำรวจหัวข้อเรื่องที่จะจัดประชุมเพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนได้สอบถามความต้องการของข้าราชการครูในสังกัด ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-04)

20.00

4/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจความต้องการของข้าราชการครูเพื่อกำหนดหัวข้อการประชุมและกำหนดวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-20)

15.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการหารือผู้บริหารโรงเรียนเพื่อกำหนดรายละเอียดการประชุม หัวข้อการประชุมและวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดกับผู้บริหารโรงเรียนอีกครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-22)

10.00

22/11/2562 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างหารือผู้บริหารโรงเรียนเพื่อเลือกหัวข้อประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-16)

5.00

16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเพื่อกำหนดวัน เวลาดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานงานวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ทำหนังสือเขิญวิทยากรและจัดทำเอกสารประกอบการประชุม
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการครูเข้าประชุมและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินงานตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 7
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50060000-3402

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50060000-3402

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5006-0942

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **