ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50060000-3405

สำนักงานเขตยานนาวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสุภาภรณ์ เทพเดชา โทร. 081 315 1157

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

จากหลักและแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยสถานศึกษากำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อทำหน้าที่กำกับและติดตาม ให้ความเห็นชอบ ส่งเสริม สนับสนุน เสนอข้อคิดเห็นแก่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยในส่วนของกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547

50060700/50060700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน 3. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 4. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 ครั้ง 2. ฝ่ายการศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน แบบไป-กลับ จำนวน 1 วัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๓ ผู้เรียนมีชั่วโมงเข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-27)

100.00

27/09/2563 : โรงเรียนในสังกัดได้จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครบตามเป้าหมายแล้ว โรงเรียนละ 4 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-26)

80.00

26/08/2563 : โรงเรียนในสังกัดเตรียมจัดประชุมกรรมการสถานศึกษาอีก 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-25)

60.00

25/07/2563 : โรงเรียนจัดสัมมนาแล้ว โรงเรียนละ 2 ครั้ง และจะต้องดำเนินการต่อในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับในส่วนที่สำนักงานเขตต้องดำเนินการจัดประชุม จำนวน 1 วัน ได้ยกเลิกกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เกรงว่าจะเกิดความเสี่ยงและได้ส่งคืนงบประมาณในส่วนนี้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงงดจัดกิจกรรมที่ต้องมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-24)

40.00

เนื่องจากไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ภายในประเทศติดต่อกันหลายวัน ถือว่าสถานการณ์ดีขึ้น โรงเรียนอยู่ระหว่างเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คาดว่าจะสามารถจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคเรียนนี้ได้ครบตามจำนวนที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-27)

35.00

อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน โดยโรงเรียนกำหนดดำเนินการต่อในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-24)

35.00

โรงเรียนได้จัดซื้อวัสดุเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการประชุมแล้วทั้ง 6 โรงเรียน และได้จัดประชุมแล้วโรงเรียนละ 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงอาจยกเลิกหรือเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมในภาคเรียนที่ 1/2563

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-26)

30.00

26/3/2563 : อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน จะดำเนินการอีกครั้งในภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-17)

30.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดประชุมในแต่ละโรงเรียน (โรงเรียนละ 4 ครั้ง) สำหรับการจัดประชุมที่ฝ่ายการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการกำหนดไว้ในเดือนพฤษภาคม 2563 แต่หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ายังไม่สามารถควบคุมได้อาจต้องเลื่อนออกไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-27)

25.00

27/2/2563 : โรงเรียนมีการจัดประชุมแล้ว โรงเรียนละ 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-04)

25.00

4/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดประชุมในแต่ละโรงเรียน โรงเรียนละ 4 ครั้ง สำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องที่ฝ่ายการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ กำหนดจัดประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการประชุมของแต่ละโรงเรียนให้ครบ 4 ครั้ง ส่วนการดำเนินงานของสำนักงานเขตอยู่ระหว่างการประสานงานวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : โรงเรียนมีการจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการประชุมแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-22)

10.00

22/11/2562 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว โดยโรงเรียนได้เตรียมการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-16)

5.00

16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อวัสดุเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการประชุม
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนจัดสัมมนา จำนวน 4 ครั้งและสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนาแบบไป-กลับ จำนวน 1 วัน
:60%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01
ขั้นตอน 5
:สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50060000-3405

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50060000-3405

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5006-0942

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **