ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50060000-3408

สำนักงานเขตยานนาวา : (2563)

0

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0

นางสาวสุภาภรณ์ เทพเดชา โทร. 089 124 8204

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขตในแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2530-2534) โดยมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเขตเป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทัดเทียมกัน ปัจจุบันสำนักงานเขตยานนาวาได้ดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ในรูปแบบของคณะกรรมการ อาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาของสำนักงานเขต

50060700/50060700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาในแต่ละโรงเรียนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่ออำนวยความสะดวกและควบคุมดูแลการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตให้เป็นไปในแนวทางที่จะยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนให้ทัดเทียมกัน 3. เพื่อจัดสรรงบประมาณดำเนินการให้ศูนย์วิชาการเขต 4. เพื่อศึกษาปัญหาในการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขต

เป้าหมายของโครงการ

- ข้าราชการครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา 6 โรงเรียน จำนวน 36 คน ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-07-25)

0.00

25/07/2563 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) และลักษณะการจัดงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทำให้ต้องชะลอการดำเนินการในช่วงแรก แต่เนื่องจากข้าราชการครูมีกิจกรรมการเรียนการสอนเต็มเวลาและมีการเปลี่ยนแปลงวันเปิด/ปิดภาคเรียน จึงยกเลิกโครงการดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) และลักษณะการจัดงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทำให้ต้องชะลอการดำเนินการในช่วงแรก แต่เนื่องจากข้าราชการครูมีกิจกรรมการเรียนการสอนเต็มเวลาและมีการเปลี่ยนแปลงวันเปิด/ปิดภาคเรียน จึงยกเลิกโครงการดังกล่าว

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) และลักษณะการจัดงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทำให้ต้องชะลอการดำเนินการในช่วงแรก แต่เนื่องจากข้าราชการครูมีกิจกรรมการเรียนการสอนเต็มเวลาและมีการเปลี่ยนแปลงวันเปิด/ปิดภาคเรียน จึงยกเลิกโครงการดังกล่าว

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-05-27)

0.00

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) และการดำเนินงานมีข้าราชการครูเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เห็นควรชะลอโครงการไว้ก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) และการดำเนินงานมีข้าราชการครูเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เห็นควรชะลอโครงการไว้ก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-24)

25.00

เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเห็นควรชะลอการดำเนินงานโครงการไว้ก่อน เพราะเป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเห็นควรชะลอโครงการไว้ก่อน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-26)

25.00

26/3/2563 : กำหนดดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-17)

25.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมวางรูปแบบการดำเนินงานกับผู้บริหารโรงเรียน โดยกำหนดดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2563 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-27)

20.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหารือผู้บริหารโรงเรียนเพื่อกำหนดรูปแบบการจัดอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-04)

20.00

4/2/2563 : อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-20)

15.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานวิทยากรและกำหนดวันจัดอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการหารายละเอียดหัวข้อในการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-22)

10.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดต่อประสานงานวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-16)

5.00

16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเพื่อกำหนดหัวข้อและวัน เวลาในการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานงานวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำคำสั่ง
:10%
เริ่มต้น :2020-02-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-03 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินงานตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-06-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-15 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-07-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-15 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50060000-3408

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50060000-3408

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5006-0960

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 71.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 50
3
76.82

100 / 100
4
71.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **