ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน : 50060000-3412

สำนักงานเขตยานนาวา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุภาภรณ์ เทพเดชา โทร. 081 315 1157

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครกำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพทุกโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกัน โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธ์ในการให้กลุ่มโรงเรียนช่วยเหลือเกื้อกูล ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาระบบคุณภาพภายใน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อการผดุงคุณภาพและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

50060700/50060700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยัน 2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนที่ 11 มีเวทีแสดงผลงานเชิงวิชาการที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 3.เพื่อให้ เครือข่ายโรงเรียนที่ 11 มีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

- เครือข่ายโรงเรียนที่ 11 เขตยานนาวา มีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ - เครือข่ายโรงเรียนที่ 11 มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน - เครือข่ายโรงเรียนที่ 11 มีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-26)

100.00

26/08/2563 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 11 เขตยานนาวา ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการทางวิชาการและคัดเลือกครูดีเด่นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดดอกไม้ เขตยานนาวา ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-25)

90.00

25/07/2563 : กำหนดจัดนิทรรศการทางวิชาการ การคัดเลือก "ครูดีเด่น" และการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัลแต่ละประเภท ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดดอกไม้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-24)

90.00

โรงเรียนในสังกัดได้เตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการ โดยกำหนดนำผลงานไปจัดแสดง ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดดอกไม้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-27)

80.00

จัดซื้อวัสดุในการดำเนินงานแล้ว กำหนดจัดนิทรรศการในเดือนกรกฏาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-24)

70.00

ดำเนินการในส่วนของการจัดประกวด/แข่งขัน ความสามารถของครูและนักเรียนเรียบร้อยแล้ว และกำหนดนำผลงานทางวิชาการของแต่ละโรงเรียนมาจัดแสดงในงานนิทรรศการวิชาการในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :มีการเลื่อนวันดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-26)

60.00

26/3/2563 : กำหนดดำเนินการในวันที่ 26 มีนาคม 2563 แต่ต้องเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า

** อุปสรรคของโครงการ :ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-17)

60.00

17/3/2563 : เดิมโรงเรียนกำหนดจัดงานนิทรรศการวิชาการของเครือข่ายโรงเรียนที่ 11 เขตยานนาวา ไว้ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-27)

60.00

27/2/2563 : โรงเรียนในเครือข่ายที่ 11 เขตยานนาวา กำหนดจัดนิทรรศการทางวิชาการภายใต้แนวคิดการดำเนินงาน "การศึกษายานนาวาก้าวไกล ร่วมใจรักษ์โลก" ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดช่องนนทรี โดยได้เรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-04)

40.00

4/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดประกวด/แข่งขันผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน เพื่อนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปร่วมแสดงในนิทรรศการวิชาการเครือข่ายที่ 11 เขตยานนาวา ซึ่งกำหนดดำเนินการในวันที่ 26 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ และกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด/แข่งขัน ความสามารถของครูและนักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : ผู้บริหารโรงเรียนและฝ่ายการศึกษาได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานในปี 2563 จากสำนักการศึกษาแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-22)

10.00

22/11/2562 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว และโรงเรียนแกนนำได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-16)

5.00

16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมแนวทางการดำเนินงานเครือข่ายโรงเรียนที่ 11
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-16 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินงานตามโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-01-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-15 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดนิทรรศการ การคัดเลือก "ครูดีเด่น" การประกวด/แข่งขันความสามารถทางวิชาการ
:60%
เริ่มต้น :2020-02-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-03 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-02-14 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-14 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50060000-3412

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50060000-3412

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5006-0960

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 71.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 50
3
76.82

100 / 100
4
71.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **