ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน : 50060000-3414

สำนักงานเขตยานนาวา : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นางสาวสุภาภรณ์ เทพเดชา โทร. 081 315 1157

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้เรียนรู้ภาษาจีน เพื่อก้าวทันโลกสากลยุคปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมกับการเข้าเป็นประชาคมอาเซียน ตลอดจนนักเรียนสามารถนำความรู้มาพัฒนาตนเองและประเทศ ประกอบกับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางของธุรกิจการค้าและภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อ ค้าขาย กรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายสนับสนุน และส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดได้เรียนรู้ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศอีกหนึ่งภาษานอกจากภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้รับความรู้รอบตัวเพิ่มขึ้น และสามารถศึกษาต่อเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษา และการประกอบอาชีพในอนาคต

50060700/50060700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา ทั้ง ๖ โรงเรียนสามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม 2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา มีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน

เป้าหมายของโครงการ

นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา จำนวน 6 โรงเรียน ในช่วงชั้นที่ 2 โดยเริ่มจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาจีน และวัฒนธรรมของชาวจีน และการประกวด/แข่งขันความสามารถด้านภาษาจีน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-26)

60.00

26/3/2563 : ขณะนี้อยู่ในระหว่างปิดภาคเรียน และจะทำการสอนอีกครั้งในภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-17)

60.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูผู้สอนในแต่ละเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-27)

60.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-04)

60.00

4/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2562 และเบิกจ่ายค่าจ้างให้แก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนในแต่ละเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสอนภาษาจีนให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในภาคเรียนที่ 2/2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในแต่ละโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2/2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-22)

10.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเรียนการสอนในแต่ละโรงเรียน (เริ่มภาคเรียนที่ 2/62 และ ภาคเรียนที่ 1/63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-16)

5.00

16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :31/10/2019
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อมาช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :18/09/2020
ขั้นตอน 3
:ครูสอนภาษาจีนในภาคเรียนที่ 2/62 และภาคเรียนที่ 1/63
:70%
เริ่มต้น :01/11/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :02/12/2019
สิ้นสุด :25/09/2020
ขั้นตอน 5
:โรงเรียนรายงานผลการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :15/09/2020
สิ้นสุด :30/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50060000-3414

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50060000-3414

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5006-0960

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **