ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน : 50060000-3427

สำนักงานเขตยานนาวา : (2563)

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นายสุริยา อมฤทธิ์/โทร.6739

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

บ้านหนังสือ คือแหล่งความรู้และคลังทางปัญญาของชุมชน เป็นสัญญลักษณ์ของความใฝ่รู้ของคนในสังคมที่มีการเคลื่อนไหวทางปัญญาและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การค้นคว้าหาความรู้จึงเป็นกิจกรรมหลักของเยาวชน และประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการหาความรู้เชิงวิชาการ การติดตามข่าวสารบ้านเมือง เกร็ดความรู้ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆที่มีความน่าสนใจ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่เด็ก เยาวชนและประชาชนรู้จักแสวงหาข้อมูล รู้จักคิด รู้จักเลือกสรรสารสนเทศที่ดีมีประโยชน์เหมาะแก่การนำไปใช้ดำเนินชีวิต พัฒนาตนเองให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข สำนักงานเขตยานนาวาจึงได้จัดทำโครงการครอบครัวรักการอ่านนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

50061000/50061000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อสร้างประสบการณ์เครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลากหลาย 2.2 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้ารวมถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมครอบครัวรักการอ่าน จำนวน 6 ครั้ง ณ บ้านหนังสือชุมชนคาลเท็กซ์และลานกีฬาชุมชนวัดช่องลม-คลองขวาง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 50 คน รวม 300 คน ดังนี้ ณ บ้านหนังสือชุมชนคาลเท็กซ์ ครั้งที่ 1 กิจกรรมประกวดระบายตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ ตอบคำถามชิงรางวัล และเล่นเกมส์ จำนวน 50 คน ครั้งที่ 2 กิจกรรมประกวดการประดิษฐ์หน้ากากแฟนซี คัดลายมือและเล่นเกมส์ จำนวน 50 คน ครั้งที่ 3 กิจกรรมประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ ตอบคำถามชิงรางวัลและเล่นเกมส์ จำนวน 50 คน ลานกีฬาชุมชนวัดช่องลม-คลองขวาง ครั้งที่ 4 กิจกรรมประกวดระบายตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ ตอบคำถามชิงรางวัล และเล่นเกมส์ จำนวน 50 คน ครั้งที่ 5 กิจกรรมประกวดวาดภาพ ระบายสีเกี่ยวกับวันครอบครัว และกิจกรรมประกวดการประดิษฐ์ภาพตัดปะตามจินตนาการ จำนวน 50 คน ครั้งที่ 6 กิจกรรมประกวดการประดิษฐ์การ์ดอวยพร เนื่องในวาระต่างๆ ตอบคำถามชิงรางวัลและเล่นเกมส์ จำนวน 50 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-09-16)

25.00

16/09/2563 : เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยกำหนดจัดกิจกรรมจำนวน 6 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายคือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ครั้งละ 50 คน กำหนดดำเนินโครงการในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 (รอการอนุมัติเงินประจำงวดในงวดที่ 2) และเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด และส่งคืนงบประมาณตามมติที่ประชุมพิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 แล้ว (รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานเขตยานนาวาที่ กท4508/604 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่องรายงานผลการประชุมพิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด และส่งคืนงบประมาณตามมติที่ประชุมพิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 แล้ว (รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานเขตยานนาวาที่ กท4508/604 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่องรายงานผลการประชุมพิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด และส่งคืนงบประมาณตามมติที่ประชุมพิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 แล้ว (รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานเขตยานนาวาที่ กท4508/604 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่องรายงานผลการประชุมพิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-08-21)

10.00

21/08/2563 : เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยกำหนดจัดกิจกรรมจำนวน 6 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายคือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ครั้งละ 50 คน กำหนดดำเนินโครงการในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 (รอการอนุมัติเงินประจำงวดในงวดที่ 2) และเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด และส่งคืนงบประมาณตามมติที่ประชุมพิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 แล้ว (รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานเขตยานนาวาที่ กท4508/604 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่องรายงานผลการประชุมพิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-07-21)

25.00

21/07/2563 : เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยกำหนดจัดกิจกรรมจำนวน 6 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายคือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ครั้งละ 50 คน กำหนดดำเนินโครงการในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 (รอการอนุมัติเงินประจำงวดในงวดที่ 2) และเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด และส่งคืนงบประมาณตามมติที่ประชุมพิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 แล้ว (รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานเขตยานนาวาที่ กท4508/604 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่องรายงานผลการประชุมพิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-06-18)

25.00

18/06/2563 : เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยกำหนดจัดกิจกรรมจำนวน 6 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายคือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ครั้งละ 50 คน กำหนดดำเนินโครงการในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 (รอการอนุมัติเงินประจำงวดในงวดที่ 2) และเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-05-20)

25.00

20/05/2563 : เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยกำหนดจัดกิจกรรมจำนวน 6 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายคือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ครั้งละ 50 คน กำหนดดำเนินโครงการในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 (รอการอนุมัติเงินประจำงวดในงวดที่ 2) และเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-20)

25.00

20/04/2563 : เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยกำหนดจัดกิจกรรมจำนวน 6 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายคือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ครั้งละ 50 คน กำหนดดำเนินโครงการในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 (รอการอนุมัติเงินประจำงวดในงวดที่ 2) และเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ต้องเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ต้องเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-23)

25.00

23/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยกำหนดจัดกิจกรรมจำนวน 6 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายคือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ครั้งละ 50 คน กำหนดดำเนินโครงการในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 (รอการอนุมัติเงินประจำงวดในงวดที่ 2) ***และเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-21)

20.00

21/2/2563 : เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยกำหนดจัดกิจกรรมจำนวน 6 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายคือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ครั้งละ 50 คน กำหนดดำเนินโครงการในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 (รอการอนุมัติเงินประจำงวดในงวดที่ 2)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-22)

15.00

22/1/2563 : เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยกำหนดจัดกิจกรรมจำนวน 6 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายคือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ครั้งละ 50 คน กำหนดดำเนินโครงการในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 (รอการอนุมัติเงินประจำงวดในงวดที่ 2)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-19)

10.00

19/12/2562 : เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยกำหนดจัดกิจกรรมจำนวน 6 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายคือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ครั้งละ 50 คน กำหนดดำเนินโครงการในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 (รอการอนุมัติเงินประจำงวดในงวดที่ 2)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-19)

7.00

19/11/2562 : เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยกำหนดจัดกิจกรรมจำนวน 6 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายคือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ครั้งละ 50 คน กำหนดดำเนินโครงการในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 (รอการอนุมัติเงินประจำงวดในงวดที่ 2)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยกำหนดจัดกิจกรรมจำนวน 6 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายคือ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ครั้งละ 50 คน กำหนดดำเนินโครงการในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 (รอการอนุมัติเงินประจำงวดในงวดที่ 2)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:15%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 3
:จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-03-16
สิ้นสุด :2020-03-16
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมตามโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2020-04-15
สิ้นสุด :2020-04-15
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 6
:สรุปและรายงานผลโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50060000-3427

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50060000-3427

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5006-0951

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ให้ความรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการออม การสร้างวินัยทางการเงินและการสร้างโอกาสทางอาชีพ ที่จัดให้แก่ประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า โครงการ/กิจกรรม : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่น้อยกว่า โครงการ/กิจกรรม : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่า โครงการ/กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
2.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **