รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนโครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ให้ความรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการออม การสร้างวินัยทางการเงินและการสร้างโอกาสทางอาชีพ ที่จัดให้แก่ประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 5006-0951

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า โครงการ/กิจกรรม : 3

ผลงานที่ทำได้ ไม่น้อยกว่า โครงการ/กิจกรรม : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่า โครงการ/กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00
100
100 / 100
2
3.00
100
100 / 100
3
3.00
100
100 / 100
4
2.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ ให้ความรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการออม การสร้างวินัยทางการเงินและการสร้างโอกาสทางอาชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1. ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพชีวิตมั่นคง 2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ 3. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน 4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 5. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ ให้ความรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการออม การสร้างวินัยทางการเงินและการสร้างโอกาสทางอาชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1. ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพชีวิตมั่นคง 2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ 3. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน 4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 5. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน จัดโครงการแล้วจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ (ยังฝึกอบรมไม่เสร็จเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกำหนดการดำเนินงานออกไปอย่างไม่มีกำหนด 2.ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร โดยเบิกจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค 3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ ให้ความรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการออม การสร้างวินัยทางการเงินและการสร้างโอกาสทางอาชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1. ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพชีวิตมั่นคง 2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ 3. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน 4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 5. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน จัดโครงการแล้วจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ (ยังฝึกอบรมไม่เสร็จเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกำหนดการดำเนินงานออกไปอย่างไม่มีกำหนด 2.ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร โดยเบิกจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค 3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสามัครช่วยปฏิบัติงาน และเนื่องจา่กการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงชะลอการดำเนินโครงการจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพชีวิตมั่นคง 2.โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินโครงการได้จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ โครงการที่ดำเนินการได้จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร กิจกรรมตามโครงการ ดังนี้ - จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาชนเขตจำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขต ยานนาวา (เบิกจ่ายค่าตอบแทน ทุกเดือนเสร็จสิ้นแล้ว) - จัดประชุมสมาชิกสภาเยาวชนจำนวน 3 ครั้ง (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) - จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ดำเนินกิจกรรมแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พิพิธภัณฑ์ สัตว์น้ำทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี และกิจกรรมเก็บขยะริมทะเลชายหาดบางแสน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตยานนาวา จำนวน 74 คน 2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ จำนวน 6 หลักสูตรกลุ่มเป้าหมาย 120 คน ดังนี้ - หลักสูตรการเพ้นท์วัสดุ - หลักสูตรการคิ้วท์กระเป๋าผ้าใส่แก้วเยติ - หลักสูตรการถักโครเชร์ - หลักสูตรการประดิษฐ์งานจากเศษผ้า - หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้ดิน - หลักสูตรการถักมัคคาเม่ เริ่มกิจกรรมในวันที่ 16 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2563 ครบทุกหลักสูตรและครบตามจำนวนกลุ่มเป้าหมาย โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้จำนวน 3 โครงการ 1. โครงการครอบครัวรักการอ่าน 2. ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพชีวิตมั่นคง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงส่งคืนงบประมาณตามมติที่ประชุมพิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 แล้ว (รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานเขตยานนาวาที่ กท4508/604 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่องรายงานผลการประชุมพิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ทั้ง 2 โครงการ 3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (เนื่องจากวัดคลองภูมิซึ่งเป็นสถานที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ จึงอยู่ระหว่างหารือกับสำนัก วัฒนธรรมฯ เพื่อดำเนินการยุบเลิกพิพิธภัณฑ์ฯ)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ หมายถึงการทำให้ความรู้แพร่หลายเพื่อให้ไปสู่ผู้รับให้มากที่สุด การให้ความรู้ หมายถึงการถ่ายทอดความรู้ไปสู่บุคคลหรือกลุ่มคนให้ได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ให้ความรู้กำหนดขึ้น การฝึกอบรม หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการให้ความรู้ที่มีขั้นตอนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติได้จริง การออมและการสร้างวินัยทางการเงิน หมายถึง กิจกรรมที่สำนักงานเขตจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่หรือให้ความรู้ด้านการออมและการสร้างวินัยทางการเงิน โดยการจัดหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ การสร้างโอกาสทางอาชีพ หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้เข้าร่วมได้มีทางเลือกในการนำหรือความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ตามความประสงค์

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วัดจากจำนวนโครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ให้ความรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการออม การสร้างวินัยทางการเงินและการสร้างโอกาสทางอาชีพ ที่จัดให้แก่ประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กอบอาชีพสร้างรายได้ตามความประสงค์

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
:๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)

ตาราง : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย (รักษาสถานภาพ)

หน่วยงาน : สำนักงานกฎหมายและคดี

คำอธิบายตาราง : รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

idbudgetyearmonth_amount_lawamount_inmeetingadddateupdatedate
12562ตุลาคม212020-06-022020-06-02
22562พฤศจิกายน212020-06-022020-06-02
32562ธันวาคม222020-06-022020-06-02
42563มกราคม212020-06-022020-06-02
52563กุมภาพันธ์222020-06-022020-06-02
62563มีนาคม322020-06-022020-06-02
72563เมษายน222020-06-022020-06-02
82563พฤษภาคม402020-06-022020-07-14
92563มิถุนายน002020-07-142020-07-14
102563กรกฎาคม202020-08-132020-08-13
112563สิงหาคม002020-09-162020-09-16
122563กันยายน002020-09-162020-09-16
132564ตุลาคม 2563002020-10-272020-10-27
162564พฤศจิกายน 2563102020-11-132020-11-13
172564ธันวาคม 2563622020-12-292020-12-29
212564มกราคม 2564912021-01-272021-01-27