ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร : 50060000-3428

สำนักงานเขตยานนาวา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายโอภาส ธานี/โทร.6739

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ในสภาวะปัจจุบัน กระแสความเจริญทางด้านวัตถุและอารยะธรรมตะวันตกได้หลั่งใหลเข้าสู่สังคมไทยอย่างรวดเร็ว อารยธรรมใหม่ๆที่ขาดการปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและวิถีชีวิตของสังคมไทย จนทำให้คนไทยหลายคนขาดจิตสำนึกของความเป็นไทย ขาดความภาคภูมิใจในค่านิยมของสังคมแบบไทยๆและที่สำคัญขาดความเชื่อถือในภูมิปัญญาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของไทย นอกจากนั้นยังขาดแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ทำให้กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมขาดการเชื่อมโยงจากรากฐานของสังคม ประชาชนเรียนรู้จากกระแสนิยมและความสนใจส่วนบุคคล ขาดการกลั่นกรองการปรับใช้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิม จึงทำให้การพัฒนาทางสังคมขาดความต่อเนื่องจนกลายเป็นสังคมที่ขาดเอกลักษณ์ของตนเองในที่สุด สำนักงานเขตยานนาวาได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตยานนาวาขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของเขตยานนาวา เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับชุมชน รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรมของผู้คนในชุมชนท้องถิ่นและสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของคนเขตยานนาวาในอดีต เพื่อให้คนรุ่นหลังเกิดความรักหวงแหนถิ่นที่อยู่อาศัยและสามารถนำเรื่องราวในอดีตมาพัฒนาปรับปรุงเพื่ออนาคตที่ดีของสังคมต่อไป

50061000/50061000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตยานนาวาให้เป็นแหล่งเก็บข้อมูลด้านต่างๆทั้งในด้านประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตภูมิปัญญาของท้องถิ่น นำมาจัดแสดงและเชื่อมโยงโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 2. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ วัฒนธรรม คุณค่าและความหมายของท้องถิ่นที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน และตระหนักถึงคุณค่าที่จะรักษาไว้ให้คงอยู่ 3. เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับชุมชน เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ปรเพณี และวิถีชีวิตแบบไทย รวมทั้งเป็นคลังความรู้ของคนในท้องถิ่นและผู้ที่สนใจศึกษา ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วไปได้ศึกษา

เป้าหมายของโครงการ

บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ภายในวัดคลองภูมิ ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา ให้มีความพร้อมในการรองรับการเข้าเยี่ยมชมของประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจทั่วไปทั้งด้านกายภาพ และองค์ประกอบด้านความรู้ โดยจัดให้มีการบริหารจัดการและดูแลรักษาทางด้านสถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ให้เป็นแหล่งเก็บข้อมูลด้านต่างๆทั้งในด้านประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตภูมิปัญญาของท้องถิ่น โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/09/2563 : เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เก็บข้อมูลต่างๆทั้งด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 1. จ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ จำนวน 2 คน 2. ค่าสาธารณูปโภค (จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษามิเตอร์น้ำและไฟฟ้า โดยจ่ายเดือน กันยายน 63 แล้ว) (เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงที่ทำการแห่งใหม่ ประกอบกับอาสาสมัครลาออก จึงยังไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่าที่ทำการแห่งใหม่จะแล้วเสร็จ คงเบิกจ่ายเฉพาะค่าสาธารณูปโภค)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :(เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ฯ ไม่ได้รับการต่อสัญญาให้ใช้สถานที่ตั้ง จึงยังไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป คงเบิกจ่ายเฉพาะค่าสาธารณูปโภค เนื่องจากอยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอยกเลิก)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-21)

85.00

21/08/2563 : เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เก็บข้อมูลต่างๆทั้งด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 1. จ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ จำนวน 2 คน 2. ค่าสาธารณูปโภค (จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษามิเตอร์น้ำและไฟฟ้า โดยจ่ายเดือน กรกรฎาคม 63 แล้ว) (เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงที่ทำการแห่งใหม่ ประกอบกับอาสาสมัครลาออก จึงยังไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่าที่ทำการแห่งใหม่จะแล้วเสร็จ คงเบิกจ่ายเฉพาะค่าสาธารณูปโภค)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-21)

80.00

21/07/2563 : เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เก็บข้อมูลต่างๆทั้งด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 1. จ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ จำนวน 2 คน 2. ค่าสาธารณูปโภค (จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษามิเตอร์น้ำและไฟฟ้า โดยจ่ายเดือน มิถุนายน 63 แล้ว) (เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงที่ทำการแห่งใหม่ ประกอบกับอาสาสมัครลาออก จึงยังไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่าที่ทำการแห่งใหม่จะแล้วเสร็จ คงเบิกจ่ายเฉพาะค่าสาธารณูปโภค)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-18)

75.00

18/06/2563 : เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เก็บข้อมูลต่างๆทั้งด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 1. จ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ จำนวน 2 คน 2. ค่าสาธารณูปโภค (จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษามิเตอร์น้ำและไฟฟ้า โดยจ่ายเดือน พฤษภาคม 63 แล้ว) (เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงที่ทำการแห่งใหม่ ประกอบกับอาสาสมัครลาออก จึงยังไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่าที่ทำการแห่งใหม่จะแล้วเสร็จ คงเบิกจ่ายเฉพาะค่าสาธารณูปโภค)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-20)

70.00

20/05/2563 : เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เก็บข้อมูลต่างๆทั้งด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 1. จ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ จำนวน 2 คน 2. ค่าสาธารณูปโภค (จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษามิเตอร์น้ำและไฟฟ้า โดยจ่ายเดือน เมษายน 63 แล้ว) (เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงที่ทำการแห่งใหม่ ประกอบกับอาสาสมัครลาออก จึงยังไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่าที่ทำการแห่งใหม่จะแล้วเสร็จ คงเบิกจ่ายเฉพาะค่าสาธารณูปโภค)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-20)

60.00

20/04/2563 : เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เก็บข้อมูลต่างๆทั้งด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 1. จ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ จำนวน 2 คน 2. ค่าสาธารณูปโภค (จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษามิเตอร์น้ำและไฟฟ้า โดยจ่ายเดือน มีนาคม 63 แล้ว) (เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงที่ทำการแห่งใหม่ ประกอบกับอาสาสมัครลาออก จึงยังไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่าที่ทำการแห่งใหม่จะแล้วเสร็จ )

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงที่ทำการแห่งใหม่ ประกอบกับอาสาสมัครลาออก จึงยังไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่าที่ทำการแห่งใหม่จะแล้วเสร็จ ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ต้องงดการดำเนินโครงการออกไปก่อน

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงที่ทำการแห่งใหม่ ประกอบกับอาสาสมัครลาออก จึงยังไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่าที่ทำการแห่งใหม่จะแล้วเสร็จ ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ต้องงดการดำเนินโครงการออกไปก่อน

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-23)

50.00

23/3/2563 : เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เก็บข้อมูลต่างๆทั้งด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 1. จ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ จำนวน 2 คน 2. ค่าสาธารณูปโภค (จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษามิเตอร์น้ำและไฟฟ้า) (เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงที่ทำการแห่งใหม่ ประกอบกับอาสาสมัครลาออก จึงยังไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่าที่ทำการแห่งใหม่จะแล้วเสร็จ )

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-21)

45.00

21/2/2563 : เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เก็บข้อมูลต่างๆทั้งด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 1. จ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ จำนวน 2 คน 2. ค่าสาธารณูปโภค (เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงที่ทำการแห่งใหม่ ประกอบกับอาสาสมัครลาออก จึงยังไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่าที่ทำการแห่งใหม่จะแล้วเสร็จ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-22)

20.00

22/1/2563 : เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เก็บข้อมูลต่างๆทั้งด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 1. จ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ จำนวน 2 คน (เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงที่ทำการแห่งใหม่ ประกอบกับอาสาสมัครลาออก จึงยังไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่าที่ทำการแห่งใหม่จะแล้วเสร็จ) 2. ค่าสาธารณูปโภค (ขณะนี้เบิกค่าสาธารณูปโภคเดือนธันวาคม 62 แล้ว)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-12-19)

12.00

19/12/2562 : เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เก็บข้อมูลต่างๆทั้งด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 1. จ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ จำนวน 2 คน (เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงที่ทำการแห่งใหม่ ประกอบกับอาสาสมัครลาออก จึงยังไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่าที่ทำการแห่งใหม่จะแล้วเสร็จ) 2. ค่าสาธารณูปโภค (ขณะนี้เบิกค่าสาธารณูปโภคเดือนพฤศจิกายน 62 แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-19)

10.00

19/11/2562 : เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เก็บข้อมูลต่างๆทั้งด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 1. จ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ จำนวน 2 คน 2. ค่าสาธารณูปโภค (ขณะนี้เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร และค่าสาธารณูปโภคเดือนตุลาคม 62 แล้ว)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เก็บข้อมูลต่างๆทั้งด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 1. จ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ จำนวน 2 คน 2. ค่าสาธารณูปโภค (อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัคร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดจ้างอาสาสมัครปฏิบัติงาน
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50060000-3428

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50060000-3428

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5006-0951

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ให้ความรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการออม การสร้างวินัยทางการเงินและการสร้างโอกาสทางอาชีพ ที่จัดให้แก่ประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า โครงการ/กิจกรรม : 3

ผลงานที่ทำได้ ไม่น้อยกว่า โครงการ/กิจกรรม : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่า โครงการ/กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **