ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50060000-3429

สำนักงานเขตยานนาวา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายณัฐพล วานิช/โทร.3769

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้กำหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน กำหนดให้มีสภาเด็กและเยาวชนเขต ตามความในมาตรา24 เพื่อมุ่งเน้นให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม ตลอดจนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลผระทบต่อเด็กและเยาวชน

50061000/50061000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเยาวชนเขตยานนาวาในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 2. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่เขตได้มีการแสดงออกทางความคิด เสนอแนะนโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาของเยาวชน

เป้าหมายของโครงการ

1. จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาชนเขตจำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตยานนาวา 2. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทัเลและจิตอาสาเก็บขยะริมทะเล กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เยาวชนและครูผูควบคุมจำนวน 72 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการจำนวน 8 คน รวม 80 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/09/2563 : เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเยาวชนเขตยานนาวาในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่เขตได้มีการแสดงออกทางความคิด เสนอแนะนโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาของเยาวชน โดยดำเนินการดังนี้ 1. จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาชนเขตจำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตยานนาวา (ขณะนี้เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือนกันยายน 63 แล้ว) 2. จัดกิจกรรมทัศนศึกษา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตยานนาวา (ดำเนินกิจกรรมแล้วเมื่อวันที่29 กุมภาพันธ์ 63 ณ จังหวัดชลบุรี กิจกรรมประกอบด้วยการเก็บขยะริมชายหาดบางแสน และการทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-21)

85.00

21/08/2563 : เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเยาวชนเขตยานนาวาในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่เขตได้มีการแสดงออกทางความคิด เสนอแนะนโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาของเยาวชน โดยดำเนินการดังนี้ 1. จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาชนเขตจำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตยานนาวา (ขณะนี้เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือนกรกฎาคม 63 แล้ว) 2. จัดกิจกรรมทัศนศึกษา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตยานนาวา (ดำเนินกิจกรรมแล้วเมื่อวันที่29 กุมภาพันธ์ 63 ณ จังหวัดชลบุรี กิจกรรมประกอบด้วยการเก็บขยะริมชายหาดบางแสน และการทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-21)

80.00

21/07/2563 : เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเยาวชนเขตยานนาวาในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่เขตได้มีการแสดงออกทางความคิด เสนอแนะนโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาของเยาวชน โดยดำเนินการดังนี้ 1. จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาชนเขตจำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตยานนาวา (ขณะนี้เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือนมิถุนายน 63 แล้ว) 2. จัดกิจกรรมทัศนศึกษา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตยานนาวา (ดำเนินกิจกรรมแล้วเมื่อวันที่29 กุมภาพันธ์ 63 ณ จังหวัดชลบุรี กิจกรรมประกอบด้วยการเก็บขยะริมชายหาดบางแสน และการทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-18)

75.00

18/06/2563 : เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเยาวชนเขตยานนาวาในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่เขตได้มีการแสดงออกทางความคิด เสนอแนะนโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาของเยาวชน โดยดำเนินการดังนี้ 1. จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาชนเขตจำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตยานนาวา (ขณะนี้เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือนพฤษภาคม 63 แล้ว) 2. จัดกิจกรรมทัศนศึกษา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตยานนาวา (ดำเนินกิจกรรมแล้วเมื่อวันที่29 กุมภาพันธ์ 63 ณ จังหวัดชลบุรี กิจกรรมประกอบด้วยการเก็บขยะริมชายหาดบางแสน และการทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-20)

70.00

20/05/2563 : เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเยาวชนเขตยานนาวาในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่เขตได้มีการแสดงออกทางความคิด เสนอแนะนโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาของเยาวชน โดยดำเนินการดังนี้ 1. จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาชนเขตจำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตยานนาวา (ขณะนี้เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือนเมษายน 63 แล้ว) 2. จัดกิจกรรมทัศนศึกษา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตยานนาวา (ดำเนินกิจกรรมแล้วเมื่อวันที่29 กุมภาพันธ์ 63 ณ จังหวัดชลบุรี กิจกรรมประกอบด้วยการเก็บขยะริมชายหาดบางแสน และการทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-20)

60.00

20/04/2563 : เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเยาวชนเขตยานนาวาในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่เขตได้มีการแสดงออกทางความคิด เสนอแนะนโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาของเยาวชน โดยดำเนินการดังนี้ 1. จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาชนเขตจำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตยานนาวา (ขณะนี้เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือนมีนาคม 63 แล้ว) 2. จัดกิจกรรมทัศนศึกษา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตยานนาวา (ดำเนินกิจกรรมแล้วเมื่อวันที่29 กุมภาพันธ์ 63 ณ จังหวัดชลบุรี กิจกรรมประกอบด้วยการเก็บขยะริมชายหาดบางแสน และการทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-23)

55.00

23/3/2563 : เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเยาวชนเขตยานนาวาในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่เขตได้มีการแสดงออกทางความคิด เสนอแนะนโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาของเยาวชน โดยดำเนินการดังนี้ 1. จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาชนเขตจำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตยานนาวา (ขณะนี้เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือนกุมภาพันธ์ 63 แล้ว) 2. จัดกิจกรรมทัศนศึกษา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตยานนาวา (ดำเนินกิจกรรมแล้วเมื่อวันที่29 กุมภาพันธ์ 63 ณ จังหวัดชลบุรี กิจกรรมประกอบด้วยการเก็บขยะริมชายหาดบางแสน และการทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-21)

45.00

21/2/2563 : เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเยาวชนเขตยานนาวาในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่เขตได้มีการแสดงออกทางความคิด เสนอแนะนโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาของเยาวชน โดยดำเนินการดังนี้ 1. จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาชนเขตจำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตยานนาวา (ขณะนี้เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือนมกราคม 63 แล้ว) 2. จัดกิจกรรมทัศนศึกษา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตยานนาวา (อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมดำเนินโครงการวันที่29 กุมภาพันธ์ 63 ณ จังหวัดชลบุรี )

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-22)

20.00

22/1/2563 : เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเยาวชนเขตยานนาวาในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่เขตได้มีการแสดงออกทางความคิด เสนอแนะนโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาของเยาวชน โดยดำเนินการดังนี้ 1. จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาชนเขตจำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตยานนาวา (ขณะนี้เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือนธันวาคม 62 แล้ว) 2. จัดกิจกรรมทัศนศึกษา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตยานนาวา (อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมดำเนินโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ 63 )

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-12-19)

12.00

19/12/2562 : เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเยาวชนเขตยานนาวาในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่เขตได้มีการแสดงออกทางความคิด เสนอแนะนโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาของเยาวชน โดยดำเนินการดังนี้ 1. จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาชนเขตจำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตยานนาวา (ขณะนี้เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือนพฤศจิกายน 62 แล้ว) 2. จัดกิจกรรมทัศนศึกษา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตยานนาวา (อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมดำเนินโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ 63 )

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-19)

10.00

19/11/2562 : เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเยาวชนเขตยานนาวาในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่เขตได้มีการแสดงออกทางความคิด เสนอแนะนโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาของเยาวชน โดยดำเนินการดังนี้ 1. จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาชนเขตจำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตยานนาวา (ขณะนี้เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือนตุลาคม 62 แล้ว) 2. จัดกิจกรรมทัศนศึกษา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตยานนาวา (อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมดำเนินโครงการประมาณเดือนธันวาคม 62 )

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเยาวชนเขตยานนาวาในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่เขตได้มีการแสดงออกทางความคิด เสนอแนะนโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาของเยาวชน โดยดำเนินการดังนี้ 1. จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาชนเขตจำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตยานนาวา 2. จัดกิจกรรมทัศนศึกษา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตยานนาวา (อยู่ระหว่างรอการอนุมัติเงินประจำงวด )

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดจ้างอาสาสมัครปฏิบัติงานตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานสถานที่และวิทยากร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดเตรียมวัสดุสำหรับจัดกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-15 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50060000-3429

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50060000-3429

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5006-0951

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ให้ความรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการออม การสร้างวินัยทางการเงินและการสร้างโอกาสทางอาชีพ ที่จัดให้แก่ประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า โครงการ/กิจกรรม : 3

ผลงานที่ทำได้ ไม่น้อยกว่า โครงการ/กิจกรรม : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่า โครงการ/กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **