ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ : 50060000-3431

สำนักงานเขตยานนาวา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวนิจบุญน์ วัฒนาสันติพงศ์/โทร.6739

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาชุมชนต้องมีการพัฒนาทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและจิตใจ โดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญประการหนึ่งคือ ต้องการให้ประชาชนพึ่งตนเองให้มากที่สุด เพื่อจะได้นำไปสู่การ พัฒนาชุมชนของตนเองให้ดีขึ้น แต่ในปัจจุบันมีปัญหามากมายที่เกิดขึ้น และนับเป็นอุปสรรคอย่างมากในการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การครองชีพ ซึ่งอยู่ในภาวะถดถอยเงินสดด้อยค่า สินค้าราคาแพง แต่ค่าจ้างแรงงานถูก แม้รัฐบาลจะได้ประกาศค่าแรงขั้นต่ำ 300.-บาท เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลก็ตาม แต่ภาคเอกชนยังไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างทั่วถึงจึงเป็นเหตุให้ประชาชนเกิดปัญหา ตกงาน ถูกเลิกจ้าง และว่างงาน ประชาชนมีรายได้ในครอบครัวไม่เพียงพอกับรายจ่าย ภาระการเลี้ยงดูครอบครัวมักจะอยู่ที่พ่อบ้านคนเดียว เป็นส่วนใหญ่ แม่บ้านและสมาชิกในครอบครัวไม่มีรายได้มาช่วยเหลือครอบครัว สำนักงานเขตยานนาวา ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตยานนาวา ซึ่งรวมถึงแม่บ้าน ผู้ว่างงาน เด็ก เยาวชน และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว ทำให้สามารถพึ่งตนเองได้อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป

50061000/50061000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้ของครอบครัว 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและในครอบครัว 3. เป็นการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

ฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 6 หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย 120 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 3 คน ดังนี้ 1. หลักสูตรการถักโครเชร์ จำนวน 20 คน 2. หลักสูตรการประดิษฐ์ของชำร่วย จำนวน 20 คน 3. หลักสูตรการออกแบบเครื่องประดับสตรี จำนวน 20 คน 4. หลักสูตรการสานเส้นพลาสติก จำนวน 20 คน 5. หลักสูตรการเย็บกระเป๋าสตรี จำนวน 20 คน 6. หลักสูตรการประดิษฐ์ต้นไม้มงคล จำนวน 20 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/09/2563 : เป็นโครงการที่จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปกำหนดจำนวน 6 หลักสูตรกลุ่มเป้าหมาย 120 คน (หลักสูตรละ 20 คน) และเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมออกไป แต่ได้ดำเนินการต่อแล้ว ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. หลักสูตรการเพ้นท์วัสดุสิ่งของ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 16 – 20 มีนาคม 2563 2. หลักสูตรการคิ้วท์กระเป๋าผ้าใส่แก้วเยติ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563 เปลี่ยนแปลงกำหนดวันดำเนินการเป็นวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563 3. หลักสูตรการถักโครเชร์ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 30 – 31 มีนาคม และ 1 – 3 เมษายน 2563 เปลี่ยนแปลงกำหนดวันดำเนินการเป็นวันที่ 1 - 3 , 8 - 9 กรกฎาคม 2563 4. หลักสูตรการประดิษฐ์งานจากเศษผ้า ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 20 – 24 เมษายน 2563 เปลี่ยนแปลงกำหนดวันดำเนินการเป็นวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563 5. หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้ดิน ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 27 – 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2563 เปลี่ยนแปลงกำหนดวันดำเนินการเป็นวันที่ 11 – 12 , 18 – 19 และ 25 กรกฎาคม 2563 6. หลักสูตรการถักมัคคาเม่ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 5,7,8,12,13 พฤษภาคม 2563 เปลี่ยนแปลงกำหนดวันดำเนินการเป็นวันที่ 27 , 29 – 31 กรกฎาคม และ 3 สิงหาคม 2563 ทุกหลักสูตรดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-21)

100.00

21/08/2563 : เป็นโครงการที่จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปกำหนดจำนวน 6 หลักสูตรกลุ่มเป้าหมาย 120 คน (หลักสูตรละ 20 คน) และเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมออกไป แต่ได้ดำเนินการต่อแล้ว ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. หลักสูตรการเพ้นท์วัสดุสิ่งของ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 16 – 20 มีนาคม 2563 2. หลักสูตรการคิ้วท์กระเป๋าผ้าใส่แก้วเยติ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563 เปลี่ยนแปลงกำหนดวันดำเนินการเป็นวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563 3. หลักสูตรการถักโครเชร์ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 30 – 31 มีนาคม และ 1 – 3 เมษายน 2563 เปลี่ยนแปลงกำหนดวันดำเนินการเป็นวันที่ 1 - 3 , 8 - 9 กรกฎาคม 2563 4. หลักสูตรการประดิษฐ์งานจากเศษผ้า ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 20 – 24 เมษายน 2563 เปลี่ยนแปลงกำหนดวันดำเนินการเป็นวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563 5. หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้ดิน ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 27 – 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2563 เปลี่ยนแปลงกำหนดวันดำเนินการเป็นวันที่ 11 – 12 , 18 – 19 และ 25 กรกฎาคม 2563 6. หลักสูตรการถักมัคคาเม่ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 5,7,8,12,13 พฤษภาคม 2563 เปลี่ยนแปลงกำหนดวันดำเนินการเป็นวันที่ 27 , 29 – 31 กรกฎาคม และ 3 สิงหาคม 2563 ทุกหลักสูตรดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-21)

70.00

21/07/2563 : เป็นโครงการที่จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปกำหนดจำนวน 6 หลักสูตรกลุ่มเป้าหมาย 120 คน (หลักสูตรละ 20 คน) และเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยได้ดำเนินการต่อแล้ว ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. หลักสูตรการเพ้นท์วัสดุสิ่งของ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 16 – 20 มีนาคม 2563 (ดำเนินการเสร็จแล้ว) 2. หลักสูตรการคิ้วท์กระเป๋าผ้าใส่แก้วเยติ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563 เปลี่ยนแปลงกำหนดวันดำเนินการเป็นวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563 3. หลักสูตรการถักโครเชร์ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 30 – 31 มีนาคม และ 1 – 3 เมษายน 2563 เปลี่ยนแปลงกำหนดวันดำเนินการเป็นวันที่ 1 - 3 , 8 - 9 กรกฎาคม 2563 4. หลักสูตรการประดิษฐ์งานจากเศษผ้า ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 20 – 24 เมษายน 2563 เปลี่ยนแปลงกำหนดวันดำเนินการเป็นวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563 5. หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้ดิน ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 27 – 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2563 เปลี่ยนแปลงกำหนดวันดำเนินการเป็นวันที่ 11 – 12 , 18 – 19 และ 25 กรกฎาคม 2563 6. หลักสูตรการถักมัคคาเม่ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 5,7,8,12,13 พฤษภาคม 2563 เปลี่ยนแปลงกำหนดวันดำเนินการเป็นวันที่ 27 , 29 – 31 กรกฎาคม และ 3 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-18)

50.00

18/06/2563 : เป็นโครงการที่จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปกำหนดจำนวน 6 หลักสูตรกลุ่มเป้าหมาย 120 คน (หลักสูตรละ 20 คน) ดังนี้ 1. หลักสูตรการเพ้นท์วัสดุสิ่งของ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 16 – 20 มีนาคม 2563 2. หลักสูตรการคิ้วท์กระเป๋าผ้าใส่แก้วเยติ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563 3. หลักสูตรการถักโครเชร์ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 30 – 31 มีนาคม และ 1 – 3 เมษายน 2563 4. หลักสูตรการประดิษฐ์งานจากเศษผ้า ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 20 – 24 เมษายน 2563 5. หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้ดิน ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 27 – 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2563 6. หลักสูตรการถักมัคคาเม่ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 5,7,8,12,13 พฤษภาคม 2563 ขณะนี้ฝึกอบรมเสร็จสิ้นไปจำนวน 1 หลักสูตร และเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-20)

50.00

20/05/2563 : เป็นโครงการที่จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปกำหนดจำนวน 6 หลักสูตรกลุ่มเป้าหมาย 120 คน (หลักสูตรละ 20 คน) ดังนี้ 1. หลักสูตรการเพ้นท์วัสดุสิ่งของ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 16 – 20 มีนาคม 2563 2. หลักสูตรการคิ้วท์กระเป๋าผ้าใส่แก้วเยติ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563 3. หลักสูตรการถักโครเชร์ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 30 – 31 มีนาคม และ 1 – 3 เมษายน 2563 4. หลักสูตรการประดิษฐ์งานจากเศษผ้า ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 20 – 24 เมษายน 2563 5. หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้ดิน ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 27 – 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2563 6. หลักสูตรการถักมัคคาเม่ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 5,7,8,12,13 พฤษภาคม 2563 ขณะนี้ฝึกอบรมเสร็จสิ้นไปจำนวน 1 หลักสูตร และเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-20)

50.00

20/04/2563 : เป็นโครงการที่จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปกำหนดจำนวน 6 หลักสูตรกลุ่มเป้าหมาย 120 คน (หลักสูตรละ 20 คน) ดังนี้ 1. หลักสูตรการเพ้นท์วัสดุสิ่งของ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 16 – 20 มีนาคม 2563 2. หลักสูตรการคิ้วท์กระเป๋าผ้าใส่แก้วเยติ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563 3. หลักสูตรการถักโครเชร์ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 30 – 31 มีนาคม และ 1 – 3 เมษายน 2563 4. หลักสูตรการประดิษฐ์งานจากเศษผ้า ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 20 – 24 เมษายน 2563 5. หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้ดิน ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 27 – 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2563 6. หลักสูตรการถักมัคคาเม่ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 5,7,8,12,13 พฤษภาคม 2563 ขณะนี้ฝึกอบรมเสร็จสิ้นไปจำนวน 1 หลักสูตร และเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ต้องเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ต้องเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-23)

50.00

23/3/2563 : เป็นโครงการที่จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปกำหนดจำนวน 6 หลักสูตรกลุ่มเป้าหมาย 120 คน (หลักสูตรละ 20 คน) ดังนี้ 1. หลักสูตรการเพ้นท์วัสดุสิ่งของ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 16 – 20 มีนาคม 2563 2. หลักสูตรการคิ้วท์กระเป๋าผ้าใส่แก้วเยติ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563 3. หลักสูตรการถักโครเชร์ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 30 – 31 มีนาคม และ 1 – 3 เมษายน 2563 4. หลักสูตรการประดิษฐ์งานจากเศษผ้า ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 20 – 24 เมษายน 2563 5. หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้ดิน ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 27 – 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2563 6. หลักสูตรการถักมัคคาเม่ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 5,7,8,12,13 พฤษภาคม 2563 ขณะนี้ฝึกอบรมเสร็จสิ้นไปจำนวน 1 หลักสูตร และเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-21)

40.00

21/2/2563 : เป็นโครงการที่จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปกำหนดจำนวน 6 หลักสูตรกลุ่มเป้าหมาย 120 คน (หลักสูตรละ 20 คน) ดังนี้ 1. หลักสูตรการเพ้นท์วัสดุสิ่งของ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 16 – 20 มีนาคม 2563 2. หลักสูตรการคิ้วท์กระเป๋าผ้าใส่แก้วเยติ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563 3. หลักสูตรการถักโครเชร์ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 30 – 31 มีนาคม และ 1 – 3 เมษายน 2563 4. หลักสูตรการประดิษฐ์งานจากเศษผ้า ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 20 – 24 เมษายน 2563 5. หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้ดิน ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 27 – 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2563 6. หลักสูตรการถักมัคคาเม่ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 5,7,8,12,13 พฤษภาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : เป็นโครงการที่จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปกำหนดจำนวน 6 หลักสูตรกลุ่มเป้าหมาย 120 คน (หลักสูตรละ 20 คน) ดังนี้ 1. หลักสูตรการเพ้นท์วัสดุสิ่งของ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 16 – 20 มีนาคม 2563 2. หลักสูตรการคิ้วท์กระเป๋าผ้าใส่แก้วเยติ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563 3. หลักสูตรการถักโครเชร์ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 30 – 31 มีนาคม และ 1 – 3 เมษายน 2563 4. หลักสูตรการประดิษฐ์งานจากเศษผ้า ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 20 – 24 เมษายน 2563 5. หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้ดิน ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 27 – 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2563 6. หลักสูตรการถักมัคคาเม่ ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 5,7,8,12,13 พฤษภาคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-19)

10.00

19/12/2562 : เป็นโครงการที่จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปกำหนดจำนวน 6 หลักสูตรกลุ่มเป้าหมาย 120 คน (หลักสูตรละ 20 คน) ดังนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติเงินประจำงวดในงวดที่ 2 (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-19)

7.00

19/11/2562 : เป็นโครงการที่จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปกำหนดจำนวน 6 หลักสูตรกลุ่มเป้าหมาย 120 คน (หลักสูตรละ 20 คน) ดังนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติเงินประจำงวดในงวดที่ 2 (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : เป็นโครงการที่จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปกำหนดจำนวน 6 หลักสูตรกลุ่มเป้าหมาย 120 คน (หลักสูตรละ 20 คน) ดังนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติเงินประจำงวดในงวดที่ 2 (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานวิทยากรจากสำนักพัฒนาสังคม
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์การฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมตามโครงการ
:45%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2020-05-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-15 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-06-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-15 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50060000-3431

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50060000-3431

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5006-0951

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ให้ความรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการออม การสร้างวินัยทางการเงินและการสร้างโอกาสทางอาชีพ ที่จัดให้แก่ประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า โครงการ/กิจกรรม : 3

ผลงานที่ทำได้ ไม่น้อยกว่า โครงการ/กิจกรรม : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่า โครงการ/กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
2.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **