ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(คืนคลองสวย น้ำใส ประชาชนร่วมใจพัฒนาคลองแฝด) : 50060000-3472

สำนักงานเขตยานนาวา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสุรศักดิ์ จันทปกรณ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตยานนาวา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาน้ำในคลองเน่าเสีย จึงจัดประชุมประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคลองแฝด เพื่อระดมสมองในการพัฒนาคลองแฝด ให้เป็นพื้นที่ที่สวยงาม มีน้ำใส ถูกใจประชาชน ในวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดปริวาศ และให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงในกิจกรรมที่จะดำเนินการ จึงมีแนวคิดที่จะทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยคัดเลือกคลองแฝด ซึ่งเป็นหนึ่งในคลองที่มีความสำคัญของเขตยานนาวา และมีชุมชนอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบ มีสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม เกิดการรุกล้ำพื้นที่ มีขยะและวัชพืชจำนวนมาก ซึ่งเป็นคลองที่อยู่ใกล้สถานที่สำคัญของเขตยานนาวาซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาจำนวนมาก ได้แก่ วัดปริวาส บางกอกสแควร์(จตุจักรพระราม 3) ร้านอาหารบ้านกลางน้ำ 2 ร้านอาหารเพนนินซูล่า โดยพื้นที่ในการพัฒนาคลองแฝด ตั้งแต่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาถึงซอยโชคชัยจงจำเริญ ความกว้าง 4-8 เมตร ความยาว 1,210 เมตร และความลึก 2.5 เมตร โดยนำมาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทั้งสอง ฝั่งคลองให้มีความสวยงาม ไม่มีขยะและวัชพืช เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน พร้อมทั้งปลูกฝังประชาชนในชุมชนให้มีความตระหนักในการช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานราชการและชุมชน ซึ่งมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และได้รับประโยชน์ เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ และน้อมนำศาสตร์พระราชา คือ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) มาเป็นแกนนำสำคัญในการพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และแนวคิดเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ปลูกป่าในใจคน และน้ำดีไล่น้ำเสีย เป็นหลักการสำคัญ

50060300/50060300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับภูมิทัศน์คลองแฝดให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่คลองแฝดให้หมดสิ้นไป เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตยานนาวาและบริเวณใกล้เคียงคลองแฝดซึ่งมีสถานที่สำคัญ คือ วัดปริวาส ซึ่งมีโบสถ์ที่มีความวิจิตรงดงามและมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาเยี่ยมชมอยู่สม่ำเสมอ 2.2 เพื่อให้คลองแฝด สะอาด ปลอดขยะและวัชพืช พร้อมปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ ต้นทองอุไร และ ต้นราชพฤกษ์ ให้เกิดความสวยงาม และประชาชนริมคลองจะช่วยกันดูแลรักษา 2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดให้สวยงาม ร่มรื่น และเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาคลองแฝดมาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก

เป้าหมายของโครงการ

3.1 พัฒนาคลองแฝดทั้งคลองให้เป็นคลองต้นแบบของสำนักงานเขตยานนาวา เป็นคลองสวย น้ำใส ประชาชนร่วมใจพัฒนาคลองแฝด และเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในปีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 3.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสองฝั่งคลองแฝด ตั้งแต่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาถึงซอยโชคชัยจงจำเริญให้สวยงาม ระยะทาง 1,210 เมตร โดยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับตามทางเดินริมคลอง เช่น ต้นทองอุไร เป็นต้น และวาดภาพศิลปะบนผนังกำแพงอาคารชุดเดอะสตาร์ เอสเตท แอท พระราม 3 ที่อยู่ข้างคลองให้เกิดความสวยงาม เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาราวกันตกชำรุด 3.3 คลองแฝด สะอาด ไม่มีขยะและวัชพืช โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคลองแฝดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ดำเนินการร่วมกับสำนักงานเขตยานนาวา 3.4 สร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภายนอกและประชาชนในชื่อว่า คณะกรรมการพัฒนาคลองแฝด อันประกอบด้วย 1) ฝ่ายโยธา 2) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 3) ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 4) โรงเรียนวัดปริวาศ 5) โรงเรียนวัดช่องลม 6) โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 7) ร้านอาหารบ้านกลางน้ำ 2 8) สำนักงานบางกอกสแควร์ (จตุจักรพระราม 3) 9) สำนักการระบายน้ำ 10) ร้านอาหารเพนนินซูล่า 11) วัดปริวาส 12) อาคารชุดเดอะสตาร์ เอสเตท แอท พระราม 3 13) ฟ้าใสโฮมสเตย์ และ 14) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุง ภูมิทัศน์ริมสองฝั่งคลองแฝดให้สวยงาม ร่มรื่น ไม่มีขยะ และเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา 3.5 วางแผนเพื่อพัฒนาดูแลคลองเดือนละ 1 ครั้ง 3.6 ไม่มีการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะในบริเวณคลองแฝด 3.7 มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำของคลองแฝดให้เป็นไปตามค่ามาตรฐาน และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ 3.8 ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตยานนาวาและบริเวณใกล้เคียงคลองแฝด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/09/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/08/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-20)

80.00

ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ คลองเสาหิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-25)

70.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-23)

65.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-21)

60.00

ดำเนินการตามแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-19)

50.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-21)

40.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-20)

30.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลอง ซ่อมแซมรั้วกันตก และประสานสำนักการระบายน้ำเพื่อปล่อยน้ำเข้าคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหา

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินงานตามแผน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50060000-3472

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50060000-3472

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5006-0969

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) (ตัวชี้วัดที่ 3.2)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **