รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) (ตัวชี้วัดที่ 3.2) : 5006-0969

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
65.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการเฝ้าระวังความสะอาดของน้ำแข็งบริโภคในพื้นที่เขตยานนาวา ปี 2563(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ) อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอโครงการ ปี 2563 2.อัพเดตข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินกิจกรรมปี 63 โครงการคืนคลองสวย น้ำใส ประชาชนร่วมใจ พัฒนาคลองแฝด(ฝ่ายโยธา) อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.โครงการคืนคลองสวย น้ำใส ประชาชนร่วมใจ พัฒนาคลองแฝด(ฝ่ายโยธา) - จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับประชาชนและคณะกรรมการพัฒนาคลองแฝด - ซ่อมแซมรั้วกันตก - ประสานสำนักการระบายน้ำ เพื่อปล่อยน้ำเข้าคลองทุกสัปดาห์ - ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ครั้งที่ 1 2.โครงการเฝ้าระวังความสะอาดของน้ำแข็งบริโภคในพื้นที่เขตยานนนาวา ปี 2563 -ดำเนินการตรวจสอบ และเฝ้าระวังน้ำแข็งบริโภค ครั้งที่ 1 -จัดทำแผนตรวจสอบเฝ้าระวังความสะอาดน้ำแข็งบริโภค ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.โครงการคืนคลองสวย น้ำใส ประชาชนร่วมใจ พัฒนาคลองแฝด(ฝ่ายโยธา) - ติดตั้งราวเหล็กที่แขวนกระถางดอกไม้ พร้อมทาสี - จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลอง - ปลูกต้นทองอุไร และต้นทรงบาดาลบนที่แขวนต้นไม้ - เติมจุลินทรีย์ในน้ำเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำ - กำจัดวัชพืชบริเวณริมคลอง และเปิดทางน้ำไหลเขื่อนคลองแฝด 2.โครงการเฝ้าระวังความสะอาดของน้ำแข็งบริโภคในพื้นที่เขตยานนนาวา ปี 2563 - ดำเนินการตรวจสอบ และเฝ้าระวังน้ำแข็งบริโภค ครั้งที่ 1 (ก.พ. 63) เรียบร้อยแล้ว - ไม่สามารถทำการตรวจสอบ ครั้งที่ 2 ได้ เนื่องจากประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4 – 6) ซึ่งกำหนดให้ร้านจำหน่ายหรือเครื่องดื่ม ทำการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคทื่อื่นเท่านั้น ทำให้ไม่มีความจำเป็นที่จะรับน้ำแข็งมาเพื่อให้บริการลูกค้าในร้าน/หรือเพื่อจำหน่าย และสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวส่งผลให้ร้านสถานที่ผลิตน้ำแข็ง และตัวแทนจำหน่ายน้ำแข็ง (ยี่ปั๊วหลายแห่งปิดกิจการชั่วคราว) ทำให้ไม่มีน้ำแข็งบริโภคใช้ในการตรวจสอบตามโครงการฯ - อยู่ระหว่างดำเนินการขอปรับตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งไปที่สำนักงาน ก.ก. โดยขอปรับการตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายตามตัวชี้วัด จากจำนวน 3 ครั้ง ขอปรับใหม่เป็น 1 ครั้ง เนื่องจากครั้งที่ 2 และ 3 อยู่เดือนใน เมษายน และ เดือนมิถุนายน 2563 ตามลำดับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.โครงการคืนคลองสวย น้ำใส ประชาชนร่วมใจ พัฒนาคลองแฝด(ฝ่ายโยธา) (ดำเนินการแล้วเสร็จ) ดังต่อไปนี้ 1. ปรับภูมิทัศน์คลองแฝดให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่คลองแฝด 2. พัฒนาคลองแฝดให้สะอาด ปลอดขยะและวัชพืช พร้อมปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 3. สร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดให้สวยงาม ร่มรื่น และเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาคลองแฝดมาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 4. ซ่อมแซมราวกันตกที่ชำรุด 5. จัดให้มีจุดเช็คอินเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 2 จุด 6. ประสานสำนักการระบายน้ำ ให้ถ่ายเทน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าคลองแฝด และตรวจวัดคุณภาพน้ำ จำนวน 3 ครั้ง 7. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแฝด 2.โครงการเฝ้าระวังความสะอาดของน้ำแข็งบริโภคในพื้นที่เขตยานนนาวา ปี 2563 (ดำเนินการแล้วเสร็จ) - ตรวจสอบคุณภาพน้ำแข็งบริโภคครั้งที่ 2 และ 3 หลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ผ่อนคลาย เป็นเดือนมิถุนายน และเดือนสิงหาคม 2563 ตามลำดับ - ไม่พบข้อบกพร่องหรือพบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค - ไม่มีรายที่ต้องดำเนินคดี จากกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่สำนักงาน ก.ก.กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่สำนักงาน ก.ก.กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด