ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ตรวจสอบป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ : 50060000-3477

สำนักงานเขตยานนาวา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสุรศักดิ์ ตรีจันทปรกรณ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองซึ่งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบความมั่งคงแข็งแรงและดำเนินการแก้ไขเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตยานนาวาได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการกิจกรรมตรวจสอบป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในพื้นที่เขตยานนาวา

50060300/50060300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อตรวจสอบป้ายโฆษณาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง 2. เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือในช่วงมรสุม เกิดพายุ ลมแรง 3. เพื่อควบคุมป้ายโฆษณาให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

1. ตรวจสอบป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในระบบและปลอดภัย 2. ควบคุมมิให้มีการติดตั้งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่ผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/09/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/08/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-20)

80.00

ตรวจสอบป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในพื้นที่เดือน มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-25)

70.00

ขอจัดสรรงบประมาณในการรื้อถอนป้าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-23)

65.00

ดำเนินการตรวจสอบป้ายโฆษณาขนาดใหญ๋

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-21)

60.00

ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติการรื้อถอนป้ายผิดกฎหมายกับสำนักการโยธา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-19)

50.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจสอบป้ายโฆษณาขนาดใหญ่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-21)

40.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจสอบป้ายโฆษณาขนาดใหญ่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-20)

30.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจสอบป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :1. ตรวจสอบป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในระบบและปลอดภัย 2. ควบคุมมิให้มีการติดตั้งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่ผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :1. ตรวจสอบป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในระบบและปลอดภัย 2. ควบคุมมิให้มีการติดตั้งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่ผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50060000-3477

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50060000-3477

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5006-0953

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
26.00

100 / 100
2
51.00

100 / 100
3
76.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **