ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดสรรสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ : 50070000-3245

สำนักงานเขตดุสิต

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นางสาววิยะดา ศรีรัชชะ โทร. 02 2414504

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

รอแนวทางหลักการและเหตุผล

50071000/50071000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

รอแนวทางวัตถุประสงค์

เป้าหมายของโครงการ

รอแนวทางเป้าหมายโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-26)

25.00

26/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนธันวาคม ในชุมชน 3 ชุมชน ในการประชุมกรรมการชุมชน 4 ธันวาคม 2562 และกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 360 ราย 2.ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในชุมชนข้างวัดสุคันธาราม,ชุมชนถนนสุคันธาราม,ชุมชนสรรพาวุธนิเวศน์ และประชาสัมพันธ์ในงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต จำนวน 4 ช่องทางได้แก่ 1.แผ่นพับ 2.ใบปลิว 3.เว็บไซต์ 4.สื่อออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการประชาสัมพันธ์ 3 ช่องทาง แผ่นพับ เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ผู้สูงอายุ และจัดทำโครงการกิจกรรมการจัดสรรสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจรายชื่อจำนวนผู้สูงอายุ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50070000-3245

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50070000-3245

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5007-0765

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการแจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ฯ - ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **