ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ : 50070000-3298

สำนักงานเขตดุสิต : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายณรงค์ สิ้นโศรก เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน โทร 02 587 0923

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีขยะเกิดขึ้นประมาณวันละ 10,564.48 ตัน โดยในแต่ละปีจะมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 - 4 ทำให้ประสบปัญหาในการกำจัดและเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก จึ่งได้จัดทำแผนการลดปริมาณขยะขึ้น โดยใช้หลักการ 3Rs 1. การลดการใช้ (Reduce) 2. การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด (Reuse) 3. การนำกลับมาใช้ใหม่่ (Recycle) โดยมีการณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน ชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มีการคัดแยกขยะและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น พลาสติก แก้ว โลหะ และการแยกขยะอันตรายไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ซึ่งปริมาณขยะอินทรีย์มีมากที่สุด คือ ปริมาณร้อยละ 65 ของปริมาณขยะทั้งหมด หากมีจัดการกับขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์จะทำให้การจัดเก็บขยะ และการนำขยะไปทำลาย น้อยลง ซึ่งขยะอินทรีย์ สามารถนำมาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพ (น้ำขยะหอม) ทำปุ๋ยหมัก เพื่อนำไปใช้ในการบำรุงรักษาต้นไม้ ด้านการเกษตรทดแทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์ เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์ประเภทเศษอาหาร พืช ผัก และผลไม้ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน

50070600/50070600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทขยะอินทรีย์จากเศษอาหาร พืช ผักและผลไม้ โดยนำมาทำเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ (ขยะหอม) ปุ๋ยหมักขยะอินทรีย์ และเปลือกผล้ไม้นำมาทำเป็นน้ำยาเอนกประสงค์ เพื่อใช้ในครัวเรือน 2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ที่เหลือจากการประกอบอาหารหรือบริโภคในครัวเรือน ที่ต้องจัดเก็บไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ 3. เพื่อแก้ไขปัญหาขยะสดที่ก่อให้เกิดความสกปรกเน่าเหม็น โดยการจัดการ ณ แหล่งกำเนิด 4. สร้างวินัยในการคัดแยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะประเภทอื่นให้กับประชาชน ชุมชย สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานประกอบการ ห้างร้าน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้านกลุ่มเป้าหมายชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เขตดุสิต ไม่น้อยกว่า 15 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-27)

100.00

27/09/2564 : ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์การนำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ โดยสาธิตการทำเยื่อกระดาษจากเปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วย และ กระถางต้นไม้จากกากกาแฟและกากมะพร้าว บริเวณชุมชนแฟลตสิริสาสตร์, ชุมชนวัดประชาระบือธรรม และ ชุมชนประชาระบือธรรม 4 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-27)

80.00

27/08/2564 : ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์การนำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ โดยสาธิตการทำเยื่อกระดาษจากเปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วย และ กระถางต้นไม้จากกากกาแฟและกากมะพร้าว บริเวณชุมชนวัดโบสถ์สามเสน และ ชุมชนแฟลตสิริสาตร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-07-27)

60.00

27/07/2564 : ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์การนำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ โดยสาธิตการทำเยื่อกระดาษจากเปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วย และ กระถางต้นไม้จากกากกาแฟและกากมะพร้าว บริเวณชุมชนพระยาประสิทธิ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-06-29)

55.00

29/06/2564 : อยู่ระหว่างการผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ / น้ำปุ๋ยชีวภาพ / ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเศษอาหาร เช่น กระถางต้นไม้, กระดาษสา, และจานรองแก้วใส่เมล็ดพันธุ์พืช จากกากมะพร้าว ผสมเปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วย เพื่อเป็นต้นแบบการนำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ ให้แก่หน่วยงาน โรงเรียน และชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-27)

50.00

27/05/2564 : ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์การนำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ โดยสาธิตการทำเยื่อกระดาษจากเปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วย และ กระถางต้นไม้จากกากกาแฟและกากมะพร้าว บริเวณชุมชนตรอกต้นโพธิ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-04-26)

45.00

26/04/2564 : ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์การนำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ โดยสาธิตการทำเยื่อกระดาษจากเปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วย และ กระถางต้นไม้จากกากกาแฟและกากมะพร้าว บริเวณชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-21)

40.00

21/03/2564 : ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์การนำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ บริเวณตลาดศรีย่าน / ชุมชนเสริมสุข / ชุมชนสวนอ้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-24)

30.00

2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการ คือผลิตน้ำปุ๋ยชีวภาพ และน้ำยาเอนกประสงค์ เพื่อนำไปเป็นต้นแบบในการสาธิต การนำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-25)

20.00

25/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตั้งฎีกาเบิกเงินและส่งมอบของตามอนุมัติจัดซื้อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-25)

15.00

25/12/2563 : อยู่ระหว่างการรายงานการขอซื้อขอจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

อยู่ระหว่างการกำหนดวัสดุ อุปกรณ์ ที่จะใช้ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการเผยแพร่ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู็ ความเข้าใจในการลดและคัดแยกขยะ ความเข้าใจในการลดและคัดแยกขยะ การจัดเก็บของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย การแปรรูปขยะกลับมาใช้ประโยชน์หรือเพิ่มมูลค่า
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการตามแผนที่กำหนด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแผนที่กำหนด
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ติดตามประเมินผลตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50070000-3298

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50070000-3298

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5007-0783

ตัวชี้วัด : ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อทราบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 30 : 20

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 30 : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 30)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
55.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **