รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อทราบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) : 5007-0783

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 30 : 20

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 30 : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 30)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 100
2
40.00
0
0 / 0
3
55.00
0
0 / 0
4
100.00
0
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดทำแผนการลงพื้นที่ในแต่ละชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อทำการรณรงค์ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะ และประชาสัมพันธ์การนำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์บริเวณตลาดศรีย่าน / ชุมชนเสริมสุข / ชุมชนสวนอ้อย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์การนำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ โดยสาธิตการทำเยื่อกระดาษจากเปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วย และกระถางต้นไม้จากกากกาแฟและกากมะพร้าว ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า ชุมชนตรอกต้นโพธิ์ 2.ดำเนินการผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ / น้ำปุ๋ยชีวภาพ / ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเศษอาหาร เช่น กระถางต้นไม้, กระดาษสา, และจานรองแก้วใส่เมล็ดพันธุ์พืช จากกากมะพร้าว ผสมเปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วย เพื่อเป็นต้นแบบการนำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ ให้แก่หน่วยงาน โรงเรียน และชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. จัดทำโครงการฯ จำนวน 2 โครงการ 2. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 3. จัดทำแผนการดำเนินงาน 4. ผลการดำเนินงาน ดังนี้ 4.1 ปริมาณการคัดแยกมูลฝอย 8,481.935 ตัน/ปี (รวม 16,577.00 ตัน/ปี หรือเท่ากับ 49.47 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 94.57 จัดเก็บมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์ ได้ปริมาณดังนี้ 1. เดือนตุลาคม 2563 = 1,530.76 ตัน 2. เดือนพฤศจิกายน 2563 =1,362.10 ตัน 3. เดือนธันวาคม 2563 =1,414.25 ตัน 4. เดือนมกราคม 2564 =1,398.18 ตัน 5. เดือนกุมภาพันธ์ 2564 =1325.77 ตัน 6. เดือนมีนาคม 2564 = 1452.03 ตัน 7. เดือนเมษายน 2564 = 1,627.56ตัน 8. เดือนพฤษภาคม 2564 = 1,621.54ตัน 9. เดือนมิถุนายน 2564 = 1,554.12 ตัน 10. เดือนกรกฎาคม 2564 = 1,620.13 ตัน 11. เดือนสิงหาคม 2564 = 1,670.57 ตัน 4.2 การดำเนินการตามเกณฑ์การประเมิน 4.2.1 การจัดการมูลฝอยและของเสียภายในหน่วยงาน - จัดให้มีภาชนะใส่ขยะแยกประเภทใช้ประโยชน์หรือแยกไว้ส่งกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ จำนวน 6 จุด - จัดกิจกรรมเก็บขยะรีไซเคิลขาย จำนวน 6 ครั้ง - ตั้งจุดรับขยะอันตราย จำนวน 2 จุด - ตั้งภาชนะใส่กระดาษใช้แล้ว 1 หน้า จำนวน 6 จุด - ตั้งภาชนะใส่กระดาษใช้แล้ว 2 หน้า จำนวน 6 ชุด - จัดจุด “ถุงผ้าให้ยืม” จำนวน 2 จุด 4.2.2 สำนักงานเขตดุสิตดำเนินการตามแนวทางข้อ 1 และรณรงค์ส่งเสริมบุคลากรและผู้มาติดต่อทิ้งมูลฝอยตามแนวทางที่กำหนดภายในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 2 ครั้ง 4.2.3 การส่งเสริมชุมชนต้นแบบคัดแยกและนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 1 แห่ง และส่งประกวดในระดับกรม (ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) ได้แก่ ชุมชนพระยาประสิทธิ์

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

11111111111111111111111111111111111

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1111111111111111111111111111111111

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
:๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (bma_stat0102 : เปรียบเทียบประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล กับทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 - 2559)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (bma_stat0104 : จำนวนประชากรในเขตปริมณฑล พ.ศ. 2544 - 2559)

ข้อมูลประกอบที่ 3 : (bma_stat0107 : จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร)

ข้อมูลประกอบที่ 4 : (bma_stat0105 : จำนวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2544 - 2559)

ข้อมูลประกอบที่ 5 : (bma_stat0108 : จำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559 จำแนกตามอายุและเขต)

ข้อมูลประกอบที่ 6 : (bma_stat0110 : จำนวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 - 2559)