ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมุลฝอยเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตดุสิต : 50070000-3299

สำนักงานเขตดุสิต : (2564)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

นายณรงค์ สิ้นโศรก เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน โทร 02 587 0923

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีจำนวนประชาชนที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับจำนวนพื้นที่และประชรแฝงที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมากขึ้นทุกปี เนื่องจากประชาชนยังขาดการตระหนักในการบริโภคและการใช้ผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้เกิดปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นจากการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งการทิ้งขยะซึ่งไม่มีการคัดแยก การทิ้งขยะไม่เป็นที่ ไม่เป็นเวลา การปนเปื้อนจากขยะอันตราย (หลอดไฟ ถ่ายไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ ยาฆ่าแมลง แบตเตอรี่รถยนต์ ฯลฯ) ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดมลพิษสู่สภาพแวดล้อม อีกทั้งการจัดการมูลฝอยต้องใช้งบประมาณมากขึ้นในการจัดเก็บและการกำจัด เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาขยะที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม เกิดพความรู้และความเข้าใจการการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี การคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะประเภทอื่น และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ซึ่งสามารถทำให้ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมีจำนวนลดลง การคัดแยกประเภทขยะเป็นไปตามหลักวิชาการ และนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

50070600/50070600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อรณรงค์ส่งเสิรมและการสร้างวินัยและจิตสำนึกให้กับประชาชนในการลดและคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด ลดการลัดลอบทิ้งขยะชิ้นใหญ่ในที่ว่างริมทาง แม่น้ำ ลำคลอง ที่ก่อให้เกิดขยะกีดขวางทางน้ำ สร้างปัญหาน้ำท่วมขัง 2. เพื่อใป้ระชาชนม่ีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ ตระหนักถึงโทษและพิษของขยะอันตราย ที่มีผลต่อสภาพแวดล้อม และให้ประชาชนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมน 3.เพื่อคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะประเภทอื่น ส่งผลให้มีการจัดเก็บขยะอันตรายเพิ่มมากขึ้น 4. เพื่อสร้างรูปแบบในการจัดการขยะ และเป็นต้นแบบในการจัดตั้งธนาคารขยะ ส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิลให้กับประชาชนในชุมชน ศาสนสถาน สถานบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการต่าง ๆ ในพื้นที่เขตดุสิต ลดปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิดที่ต้องนำไปกำจัด 5. เพื่อส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ ขาย บริจาค การแปรรูปขยะอินทรีย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ทำให้ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดลดลง

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้านกลุ่มเป้าหมายชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เขตดุสิต ไม่น้อยกว่า 15 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-27)

80.00

27/08/2564 : ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกขยะ และการนำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ โดยสาธิตการทำเยื่อกระดาษจากเปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วย และ กระถางต้นไม้จากกากกาแฟและกากมะพร้าว บริเวณชุมชนวัดโบสถ์สามเสน และ ชุมชนแฟลตสิริสาตร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-07-27)

60.00

27/07/2564 : ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกขยะ และการนำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ โดยสาธิตการทำเยื่อกระดาษจากเปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วย และ กระถางต้นไม้จากกากกาแฟและกากมะพร้าว บริเวณชุมชนพระยาประสิทธิ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-06-29)

55.00

29/06/2564 : อยู่ระหว่างการผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ / น้ำปุ๋ยชีวภาพ / ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเศษอาหาร เช่น กระถางต้นไม้, กระดาษสา, และจานรองแก้วใส่เมล็ดพันธุ์พืช จากกากมะพร้าว ผสมเปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วย เพื่อเป็นต้นแบบการนำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ ให้แก่หน่วยงาน โรงเรียน และชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-27)

50.00

27/05/2564 : ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกขยะ และการนำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ โดยสาธิตการทำเยื่อกระดาษจากเปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วย และ กระถางต้นไม้จากกากกาแฟและกากมะพร้าว บริเวณชุมชนตรอกต้นโพธิ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-04-26)

45.00

26/04/2564 : ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกขยะ และการนำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ โดยสาธิตการทำเยื่อกระดาษจากเปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วย และ กระถางต้นไม้จากกากกาแฟและกากมะพร้าว บริเวณชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-21)

40.00

21/03/2564 : ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อทำการรณรงค์ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะ บริเวณตลาดศรีย่าน / ชุมชนเสริมสุข / ชุมชนสวนอ้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-24)

30.00

2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขั้นตอนการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เพื่อการสาธิต การลดและคัดแยกขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ให้แก่ชุมชน โรงเรียน และหน่วยงาน ในพื้นที่เขต และได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการดังกล่าว ณ โรงเรียนสุโขทัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-25)

20.00

25/01/2564 : อยู่ระหว่างการผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ และน้ำหมักชีวภาพ เพื่อแจกจ่ายให้เป็นต้วอย่างกับชุมชนในพื้นที่เขตดุสิต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-25)

15.00

25/12/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการลงพื้นที่ในแต่ละชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานขอเอกสารประชาสัมพันธ์และวัสดุอื่น เพื่อลงพื้นที่ ตามเป้าหมายของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การวางแผนการดำเนินการและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้เข้าร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตามแผนที่กำหนด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแผนที่กำหนด
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ติดตามประเมินผลตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50070000-3299

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50070000-3299

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5007-0783

ตัวชี้วัด : ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อทราบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 30 : 20

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 30 : 55

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 30)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
55.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **