ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ : 50080000-2918

สำนักงานเขตพญาไท : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.วรสา สิงห์สา โทร.6478

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆอย่างรวดเร็ว การพัฒนาผู้เรียนศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องเร่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า การเรียนรู้แลกเปลี่ยน และการแบ่งปันความรู้กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถคัดกรองข้อมูล โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้เชื่อมโยงกับประสบการณ์ใหม่ๆ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

50080700/50080700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถนวัตกรรมหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สร้างสรรค์ผลงานต่างๆเพื่อการเรียนรู้ 2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างความรู้และสร้างสรรค์ชิ้นงานต่างๆ ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยตนเอง

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ – โรงเรียนมีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรมหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ด้านคุณภาพ – นักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ตัน สามารถนำความรู้และทักษะในการใช้นวัตกรรม/สือ/เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาประยุกต์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-01-27)

100.00

27/1/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-12-24)

90.00

2019-12-24 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-25)

25.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดหาอุปกรณ์และวัสดุให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้และเตรียมการรายงานผลการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-23)

10.00

23/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:70%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50080000-2918

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50080000-2918

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5008-0791

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **