รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย : 5008-0791

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00
100
100 / 100
2
100.00
100
100 / 100
3
100.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการทุกโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการทุกโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินโครงการที่รับการอนุมัติเงินงวดเป็นไปตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

โครงการที่เป็นงานประจำ หมายถึงโครงการประจำพื้นฐานที่หน่วยงานดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

โครงการที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย คูณ 100 หารด้วย จำนวนโครงการประจำพื้นฐานทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ระบบการรายงานติดตามความก้าวหน้า

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)