ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50080000-2919

สำนักงานเขตพญาไท : (2563)

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

น.ส.วรสา สิงห์สา โทร.6478

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้สนองพระราชดำรัส ด้วยการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียนในสังกัด โดยฝึกฝนเยาวชนให้รู้จักการเล่นกีฬา มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา มีความซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย และห่างไกลยาเสพติด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานเขตพญาไท ได้รับการจัดสรรค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬากรุงเทพมหานคร ระดับเขต ดำเนินการคัดเลือกนักกีฬาในแต่ละประเภทกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนกลุ่มเขตทำการแข่งขัน ในระดับกรุงเทพมหานครต่อไป

50080700/50080700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะและมีระเบียบวินัย 2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของเยาวชนให้แข็งแรง และพัฒนาทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 3. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะที่ดี และถูกต้องในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ และส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะทางด้านกีฬาเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่กีฬาระดับชาติ 4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่มั่วสุมในอบายมุข

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ - โรงเรียนวัดไผ่ตัน เขตพญาไท มีจำนวนนักเรียน จำนวน 918 คน ทำการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในระดับเขต และมีนักกีฬา จำนวน 70 คน ภายใต้การควบคุมของครูอาจารย์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาส่งแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆในระดับกลุ่มสำนักงานเขตจนถึงรอบชิงชนะเลิศ ให้ครบทุกประเภท ด้านคุณภาพ - นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รู้จักการเล่นกีฬา ตลอดจนได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ผู้เล่นกีฬา และครูผู้ฝึกสอน มีขวัญ และกำลังใจ มีความตั้งใจฝึกซ้อมและเข้าร่วม การแข่งขันอย่างสุดความสามารถ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สำนักการศึกษามติให้ยกเลิก ชะลอ และพิจารณาดำเนินการโครงการ/กิจกรรมที่อาจได้รับผลกระทบ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งคณะรัฐมนตรี และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-27)

45.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... โดยอยู่ระหว่างรอสำนักการศึกษากำหนดวัน เวลา ในการจัดกิจกรรมประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อคัดเลือกนักกีฬาลงแข่งขันประเภทต่างๆ โดยอยู่ระหว่างรอสำนักการศึกษากำหนดวัน เวลา ในการจัดกิจกรรมประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-27)

35.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเตรียมสำรวจอุปกรณ์และเตรียมการฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อคัดเลือกนักกีฬาลงแข่งขันประเภทต่างๆ โดยอยู่ระหว่างรอสำนักการศึกษากำหนดวัน เวลา ในการจัดกิจกรรมประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเตรียมสำรวจอุปกรณ์และเตรียมการฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อคัดเลือกนักกีฬาลงแข่งขันประเภทต่างๆ โดยอยู่ระหว่างรอสำนักการศึกษากำหนดวัน เวลา ในการจัดกิจกรรมประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-25)

25.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเตรียมสำรวจอุปกรณ์และเตรียมการฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อคัดเลือกนักกีฬาลงแข่งขันประเภทต่างๆ โดยอยู่ระหว่างรอสำนักการศึกษากำหนดวัน เวลา ในการจัดกิจกรรมประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-23)

10.00

23/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เตรียมซื้ออุปกรณ์และฝึกซ้อมกีฬา
:30%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
:30%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:30%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50080000-2919

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50080000-2919

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5008-0791

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **