ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย : 50080000-2923

สำนักงานเขตพญาไท

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

น.ส.วรสา สิงห์สา โทร.6478

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบก และทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตาย เป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่าง ๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็นด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตพญาไทจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัยขึ้น เพื่อมุ่งหวังไม่ให้เกิดการสูญเสียชีวิตดังกล่าว

50080700/50080700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ตันว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 2. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ตันมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 3. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ตันสนใจการเล่นกีฬาห่างไกลจากยาเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ตันใน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 132 คน ที่ว่ายน้ำไม่เป็น ได้รับการฝึกว่ายน้ำ 2. ด้านคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ตัน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 132 คน ที่ว่ายน้ำไม่เป็น สามารถว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัยและสามารถช่วยเหลือตนเองได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ที่ว่ายน้ำไม่เป็น และเตรียมการจัดหาชุดว่ายน้ำสำหรับนักเรียนและพาหนะรับส่งนักเรียนเพื่อฝึกซ้อมว่ายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-25)

25.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ที่ว่ายน้ำไม่เป็น และเตรียมการจัดหาชุดว่ายน้ำสำหรับนักเรียนและพาหนะรับส่งนักเรียนเพื่อฝึกซ้อมว่ายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-23)

10.00

23/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50080000-2923

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50080000-2923

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5008-0791

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **