ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร : 50080000-2925

สำนักงานเขตพญาไท : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.วรสา สิงห์สา โทร.6478

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด นำไปสู่การพัฒนานักเรียน มีประโยชน์ในการสร้างวินัย และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนการจูงใจไปสู่การศึกษาที่ดี โรงเรียนวัดไผ่ตัน สำนักงานเขตพญาไท จึงจัดสมาชิกยุวกาชาดร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง

50080700/50080700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์อุปถัมภกสภากาชาดไทย 2. เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนายุวกาชาดไทย 3. เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในบริเวณโรงเรียน ชุมชนและสถานที่สาธารณะใกล้เคียง 4. เพื่อส่งเสริม และเน้นความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้ 5. เพื่อเผยแพร่กิจการยุวกาชาด ออกสู่สายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ - สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชา โรงเรียนวัดไผ่ตัน เขตพญาไท จำนวน 49 คน เข้าร่วมกิจกรรมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนาม ด้านคุณภาพ - สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชาได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์พร้อมกันตามอุดมการณ์ และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม - ผู้บริหารยุวกาชาด ทุกระดับของกรุงเทพมหานคร เห็นความสำคัญของกิจกรรมในการพัฒนาเยาวชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-28)

100.00

28/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 26 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดไผ่ตัน เข้าร่วมการซ้อมใหญ่การเดินสวนสนาม และเข้าร่วมเดินสวนสนามในพิธีจริงวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน จำนวน 38 คน ประกอบด้วยสมาชิกยุวกาชาด ระดับ 2 จำนวน 34 คน และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 4 คน และยุวกาชาดร่วมนั่งชมบนอัฒจันทร์ จำนวน 11 คน ประกอบด้วยสมาชิกยุวกาชาด ระดับ 2 จำนวน 10 คน และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 1 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 4 คน เข้ารับการซ้อมสวนสนามในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือกรุงธน เขตทุ่งครุ เวลา 08.00 - 16.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-25)

25.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้โรงเรียนทำการคัดเลือกสมาชิกยุวกาชาดเพื่อเตรียมเข้าร่วมเดินสวนสนาม ในวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน จำนวน 38 คน ประกอบด้วยสมาชิกยุวกาชาด ระดับ 2 จำนวน 34 คน และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 4 คน และคัดเลือกยุวกาชาดเพื่อเข้าร่วมนั่งชมบนอัฒจันทร์ จำนวน 11 คน ประกอบด้วยสมาชิกยุวกาชาด ระดับ 2 จำนวน 10 คน และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 1 คน และรวบรวมรายชื่อส่งสำนักการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-23)

10.00

23/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50080000-2925

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50080000-2925

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5008-0791

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **