ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50080000-2928

สำนักงานเขตพญาไท : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

น.ส.วรสา สิงห์สา โทร.6478

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ศูนย์วิชาการเขตพญาไท จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลทางด้านการศึกษาให้ได้รับความรู้ เกิดทักษะ และประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอนให้เด็กเกิดความรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อีกทั้งเป็นการพัฒนาเพื่อได้เข้าสู่ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

50080700/50080700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพญาไท 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ - ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรทางศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 41 คน ได้รับความรู้ และแนวทางในอันที่จะนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น ด้านคุณภาพ 1. ศูนย์วิชาการสามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาของเขตให้เป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 2. สามารถยกระดับมาตรฐาน ของโรงเรียนในสังกัดให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพใกล้เคียงกับโรงเรียนในสังกัดอื่น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-26)

60.00

26/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สำนักการศึกษามีมติให้ยกเลิก ชะลอ และพิจารณาดำเนินการโครงการ/กิจกรรมที่อาจได้รับผลกระทบ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งคณะรัฐมนตรี และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-27)

55.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การปิดภาคเรียนในกรณีพิเศษเนื่องจากสถานการณ์กรแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และจะดำเนินการต่อเนื่องเมื่อถึงกำหนดเปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การปิดภาคเรียนในกรณีพิเศษเนื่องจากสถานการณ์กรแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และจะดำเนินการต่อเนื่องเมื่อถึงกำหนดเปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-27)

45.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดในมีการจัดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ในวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2563 หัวข้อ Active Learning อยู่ระหว่างการประสานวิทยากรและจัดทำเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดในมีการจัดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ในวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2563 หัวข้อ Active Learning อยู่ระหว่างการประสานวิทยากรและจัดทำเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-27)

35.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดในมีการจัดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ในวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2563 โดยโรงเรียนดำเนินการหาหัวข้อที่ต้องการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน โดยแจ้งให้ฝ่ายการศึกษาทราบเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์และประสานวิทยาก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาร่วมประชุมกับผู้บริหารโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียน เพื่อกำหนดการจัดกิจกรรม/โครงการ โดยกำหนดในมีการจัดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ในวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2563 โดยโรงเรียนดำเนินการหาหัวข้อที่ต้องการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน โดยแจ้งให้ฝ่ายการศึกษาทราบเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์และประสานวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-25)

25.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาร่วมประชุมกับผู้บริหารโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียน เพื่อกำหนดการจัดกิจกรรม/โครงการ โดยกำหนดในมีการจัดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 โดยโรงเรียนดำเนินการหาหัวข้อที่ต้องการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน โดยแจ้งให้ฝ่ายการศึกษาทราบเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์และประสานวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-23)

10.00

23/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50080000-2928

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50080000-2928

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5008-0791

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **