ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50080000-2931

สำนักงานเขตพญาไท

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

น.ส.วรสา สิงห์สา โทร.6478

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้ายุวกาชาด เป็นผู้นำที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับดูแลจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชาลูกเสือและยุวกาชาดที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมจะทำให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ และเป็นการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น

50080700/50080700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน ตลอดจนสามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนากิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร 2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีในการรักษาสุขภาพ พลานามัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถนำความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ไปใช้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน และแนะนำผู้อื่นให้ตระหนักถึงการรักษาสุขภาพและอนามัยที่ดีด้วย

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ จำนวน 40 คน และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 40 คน โดยมีข้าราชการครูเป็นวิทยากรฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ จำนวน 10 คน และวิทยากรอบรมหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดจำนวน 10 คน รวม 100 คน 3.2 ด้านคุณภาพ - โรงเรียนวัดไผ่ตัน สำนักงานเขตพญาไท มีผู้นำลูกเสือ และยุวกาชาดที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น และพร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงาน กำหนด วัน เวลา และสถานที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-25)

25.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงาน กำหนด วัน เวลา และสถานที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-23)

10.00

23/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50080000-2931

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50080000-2931

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5008-0791

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **