ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50080000-2931

สำนักงานเขตพญาไท : (2563)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

น.ส.วรสา สิงห์สา โทร.6478

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้ายุวกาชาด เป็นผู้นำที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับดูแลจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชาลูกเสือและยุวกาชาดที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมจะทำให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ และเป็นการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น

50080700/50080700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน ตลอดจนสามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนากิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร 2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีในการรักษาสุขภาพ พลานามัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถนำความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ไปใช้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน และแนะนำผู้อื่นให้ตระหนักถึงการรักษาสุขภาพและอนามัยที่ดีด้วย

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ จำนวน 40 คน และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 40 คน โดยมีข้าราชการครูเป็นวิทยากรฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ จำนวน 10 คน และวิทยากรอบรมหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดจำนวน 10 คน รวม 100 คน 3.2 ด้านคุณภาพ - โรงเรียนวัดไผ่ตัน สำนักงานเขตพญาไท มีผู้นำลูกเสือ และยุวกาชาดที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น และพร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สำนักการศึกษามติให้ยกเลิก ชะลอ และพิจารณาดำเนินการโครงการ/กิจกรรมที่อาจได้รับผลกระทบ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งคณะรัฐมนตรี และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-27)

45.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ในวันที่ 25-27 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ Covid-19 ระบาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ในวันที่ 25-27 มีนาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 80 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-27)

35.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงาน กำหนด วัน เวลา และสถานที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงาน กำหนด วัน เวลา และสถานที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-25)

25.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงาน กำหนด วัน เวลา และสถานที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-23)

10.00

23/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50080000-2931

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50080000-2931

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5008-0791

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **