ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี : 50080000-2941

สำนักงานเขตพญาไท : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.ฤชากร ทุนดี เบอร์ 6484

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมประเพณีและวันสำคัญอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สืบทอดมาช้านานควรแก่การดำรงรักษาอนุรักษ์สืบทอดไว้สำนักงานเขตพญาไทจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยให้ดำรงเป็นเอกลักษณ์ของไทยสืบไป

50081000/50081000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 2. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลัษณ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

จัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ประชาชนผู้สูงอายุในพื้นที่เขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/09/2563 : งดจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาเนื่องจากสถานการโควิด

** ปัญหาของโครงการ :งดจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาเนื่องจากสถานการโควิด

** อุปสรรคของโครงการ :งดจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาเนื่องจากสถานการโควิด

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-29)

65.00

29/7/2563 : ชะลอการจัดกิจกรรมวันสำคัญเนื่องจากสถานการณ์โควิด

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอการจัดกิจกรรมวันสำคัญเนื่องจากสถานการณ์โควิด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-29)

65.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนชะลอการจัดกิจกรรมวันสำคัญเนื่องจากสถานการณ์โควิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-29)

65.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนชะลอการจัดกิจกรรมวันสำคัญเนื่องจากสถานการณ์โควิด

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-30)

65.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-25)

60.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-26)

50.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กและจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-30)

40.00

30/1/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ สวนพญาไทภิรมย์และอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการและขอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนิน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50080000-2941

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50080000-2941

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5008-0810

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

ค่าเป้าหมาย จำนวน (ครั้ง) : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวน (ครั้ง) : 3.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (ครั้ง))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **