ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯชีวิตมั่นคง : 50080000-2944

สำนักงานเขตพญาไท : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางน้ำทิพย์ ทองเดชศรี เบอร์ 6484

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้น้อมนำพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มารณรงค์ให้ประชาชนได้รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว เพื่อให้บริหารเผยแพร่ความรู้ให้คำแนะนำแก่ประชาชนในด้านการวางแผนการใช้จ่ายเงินซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

50081000/50081000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำประชาชนให้รู้จัการบริหารจัดการรายได้ของตนเองหรือครอบครัว ส่งเสริมวินัยในการออม แนะนำช่องทางการเพิ่มคุณค่าของเงินออมตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ภารกิจของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการให้บริการประชาชนในพื้นที่เขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-21)

10.00

21/09/2563 : งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด

** ปัญหาของโครงการ :งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด

** อุปสรรคของโครงการ :งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-07-29)

40.00

29/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-29)

40.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอจัดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอการจัดกิจกรรมตามโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-28)

40.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอจัดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-30)

40.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอจัดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-25)

40.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอจัดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเนื่องติดสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวดเนื่องจากดำเนินการในงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :เงินประจำงวดโอนมาล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวดเนื่องจากดำเนินการในงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50080000-2944

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50080000-2944

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5008-0791

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **