ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพลานามัยให้กับผู้ปฏิบัติงานบนสำนักงานเขตและเครือข่ายประชาชนเขตพญาไทโดยการออกกำลังกาย : 50080000-2950

สำนักงานเขตพญาไท : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นายฐานุสรณ์ บุญญฤทธิ์ เบอร์ 6484

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตพญาไทมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้กับผู้ปฏิบัติงานบนสำนักงานเขตและเครือข่ายประชาชนเขตพญาไทโดยการออกกำลังกายซึ่งจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันโรคคนเมือง (NCDs) อย่างดี

50081000/50081000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรของสำนักงานเขต เครือข่ายประชาชนมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเขต เครือข่ายประชาชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจดี 3. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเขต เครือข่ายประชาชนมีภูมิคุ้มกันโรคคนเมือง NCDs

เป้าหมายของโครงการ

1. ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายภายในร่มบนสำนักงานเขตจำนวน 14 เครื่อง เครื่องวัดศักยภาพร่ายกาย 4 เครื่อง 2. บุคลากรของสำนักงานเขต เครือข่ายประชาชนที่ออกกำลังกายจะมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงไม่มีโรค NCDs ถ้ามีแต่อยู่ในระดับที่ควบคุมได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-29)

10.00

29/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับงบได้การปรับปรุงสถานที่จึงทำให้สถานที่ตั้งไม่เพียงพอ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-30)

30.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนชะลอการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์ covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-25)

30.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดคุณลักษณะกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดคุณลักษณะกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดคุณลักษณะกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-27)

30.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดคุณลักษณะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50080000-2950

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50080000-2950

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5008-0791

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **