ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 50080000-2970

สำนักงานเขตพญาไท : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายธนกร รักษ์พันธุ์ โทร 6458

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

นโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นการบริหารราชการด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส มีส่วนร่วม ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ เกิดความพึงพอใจ การปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ

50080100/50080100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อประเมินความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการตามเป้าหมายตามที่กองงานผู้ตรวจราชการ กรุงเทพมหานครกำหนด (ประเมินความพึงพอใจ จำนวน 2 ครั้ง/ปี)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-31)

100.00

31/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :สถาบันนิด้าดำเนินการทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-30)

90.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 2 ซึ่งสถาบันนิด้าดำเนินการสำรวจเมื่อเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-29)

80.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถาบันนิด้ามอบหมายเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 คน ดำเนินการทอดแบบสอบถาม ครั้งที่ 2 จำนวน 250 ชุด ระหว่างวันที่ 27 – 29 พ.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-30)

70.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการนำประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำสุดจากการสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 1 จำนวน 2 อันดับ ได้แก่ หัวข้อมีการดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถ และหัวข้อท่านชอบข้อมูลใน เว็บไซต์ (website), เฟชบุ๊ก (Facebook), หรือ ไลน์ (line) สำนักงานเขต ในระดับใด มาดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้นกว่าเดิม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 คะแนน 3.944 ประสานแจ้งทุกฝ่ายดำเนินการพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้นเพื่อให้ได้รับคะแนนสูงขึ้นกว่าเดิม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-29)

50.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะผู้บริหารราชการเขตพญาไทตรวจความพร้อมและติดตามการให้บริการของศูนย์ BFC เป็นประจำทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-30)

40.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 จำนวน 250 ชุด เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้อำนวยการเขตพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 โรงแรมรอยัลซิตี้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะผู้บริหารเขตฯ ตรวจเยี่ยมการให้บริการที่ ศูนย์ BFC เป็นประจำทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการบริการประทับใจ จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ศูนย์ BFC คณะผู้บริหารเขตตรวจติดตามการให้บริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ทอดแบบสอบถาม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลความพึงพอใจ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50080000-2970

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50080000-2970

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5008-0805

ตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **