ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน : 50080000-2973

สำนักงานเขตพญาไท : (2563)

80.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80.00

นางสาวมณฑิกา จารุธรรม โทร 6467

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านถนน ตรอก ซอยชำรุดโดยเร่งด่วนทันท่วงที

50080300/50080300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านถนน ตรอก ซอยชำรุดโดยเร่งด่วนทันท่วงที

เป้าหมายของโครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 วัน (หน่วยบริการเร่งด่วน) - ในส่วนของที่ได้รับงบประมาณ ต้องแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

2020-9-28 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เหลือดำเนินการเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปี 1 โครงการ คือ ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยประดิพัทธ์ 23

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-08-27)

75.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร พระราม 6 ซอย 28 งบประมาณ 495,600 บาท........อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 2. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยพหลโยธิน 1 งบประมาณ 473,000 บาท........อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 3. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยประดิพัทธ์ 23 งบประมาณ 484,000 บาท........อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 4. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยพิบูลวัฒนา 8 งบประมาณ 495,600 บาท........ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 5. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยราชวิถี 4 งบประมาณ 450,500 บาท........อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-29)

70.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานว่า อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร พระราม 6 ซอย 28 งบประมาณ 495,600 บาท........อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 2. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยพหลโยธิน 1 งบประมาณ 473,000 บาท........อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 3. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยประดิพัทธ์ 23 งบประมาณ 484,000 บาท........อยู่ระหว่างอนุมัติจ้างและลงนามในใบสั่งจ้าง 4. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยพิบูลวัฒนา 8 งบประมาณ 495,600 บาท........ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 5. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยราชวิถี 4 งบประมาณ 450,500 บาท........อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-26)

60.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร พระราม 6 ซอย 28 งบประมาณ 495,600 บาท........อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 2. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยพหลโยธิน 1 งบประมาณ 473,000 บาท........อยู่ระหว่างอนุมัติจ้าง 3. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยประดิพัทธ์ 23 งบประมาณ 484,000 บาท........อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง 4. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยพิบูลวัฒนา 8 งบประมาณ 495,600 บาท........ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 5. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยราชวิถี 4 งบประมาณ 450,500 บาท........อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-27)

50.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร พระราม 6 ซอย 28 งบประมาณ 495,600 บาท........อยู่ระหว่างทำสรุปอนุมัติจ้าง 2. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยพหลโยธิน 1 งบประมาณ 473,000 บาท........อยู่ระหว่างผู้รับจ้างแก้ไขใบเสนอราคา 3. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยประดิพัทธ์ 23 งบประมาณ 484,000 บาท........อยู่ระหว่างบริษัทฯ ทำใบเสนอราคา 4. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยพิบูลวัฒนา 8 งบประมาณ 495,600 บาท........ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 5. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยราชวิถี 4 งบประมาณ 450,500 บาท........อยู่ระหว่างบริษัทฯ ทำใบเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-29)

45.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร พระราม 6 ซอย 28 งบประมาณ 495,600 บาท........อยู่ระหว่างบริษัทฯ ทำใบเสนอราคา 2. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยพหลโยธิน 1 งบประมาณ 473,000 บาท........อยู่ระหว่างบริษัทฯ ทำใบเสนอราคา 3. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยประดิพัทธ์ 23 งบประมาณ 484,000 บาท........อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง 4. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยพิบูลวัฒนา 8 งบประมาณ 495,600 บาท........อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน 5. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยราชวิถี 4 งบประมาณ 450,500 บาท........อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-30)

40.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร พระราม 6 ซอย 28 งบประมาณ 495,600 บาท........อยู่ระหว่างบริษัทฯ ทำใบเสนอราคา 2. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยพหลโยธิน 1 งบประมาณ 473,000 บาท........อยู่ระหว่างบริษัทฯ ทำใบเสนอราคา 3. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยประดิพัทธ์ 23 งบประมาณ 484,000 บาท........อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง 4. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยพิบูลวัฒนา 8 งบประมาณ 495,600 บาท........อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เริ่มวันที่ 13 ก.พ. 63 สิ้นสุด 12 เม.ย. 63 ผู้รับจ้าง บจ. วรประสิทธิ์ก่อสร้าง 5. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยราชวิถี 4 งบประมาณ 450,500 บาท........อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร พระราม 6 ซอย 28 งบประมาณ 495,600 บาท........อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างเพื่อหาตัวผู้รับจ้าง 2. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยพหลโยธิน 1 งบประมาณ 473,000 บาท........อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างเพื่อหาตัวผู้รับจ้าง 3. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยประดิพัทธ์ 23 งบประมาณ 484,000 บาท........อยู่ระหว่างเห็นชอบรูปแบบรายการและเห็นชอบราคากลาง 4. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยประดิพัทธ์ 25 งบประมาณ 473,000บาท........ได้ทำการยกเลิก เนื่องจากมีการร้องเรียนบริเวณการรื้อถอนอาคารศรีศุภราช และติดปัญผู้ค้า จึงเปลี่ยนเป็นการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างในบริเวณสวนพญาไทภิรมย์ 5. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยพิบูลวัฒนา 8 งบประมาณ 495,600 บาท........อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เริ่มวันที่ 13 ก.พ. 63 สิ้นสุด 12 เม.ย. 63 ผู้รับจ้าง บจ. วรประสิทธิ์ก่อสร้าง 6. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยราชวิถี 4 งบประมาณ 450,500 บาท........อยู่ระหว่างเห็นชอบรูปแบบรายการและเห็นชอบราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-30)

20.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร พระราม 6 ซอย 28 งบประมาณ 495,600 บาท........อยู่ระหว่างประมาณการพร้อมรูปแบบ 2. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยพหลโยธิน 1 งบประมาณ 473,000 บาท........อยู่ระหว่างประมาณการพร้อมรูปแบบ 3. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยประดิพัทธ์ 23 งบประมาณ 484,000 บาท........อยู่ระหว่างประมาณการพร้อมรูปแบบ 4. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยประดิพัทธ์ 25 งบประมาณ 473,000บาท........อยู่ระหว่างประมาณการพร้อมรูปแบบ 5. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยพิบูลวัฒนา 8 งบประมาณ 495,600 บาท........อยู่ระหว่างอนุมัติจ้าง 6. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยราชวิถี 4 งบประมาณ 450,500 บาท........อยู่ระหว่างประมาณการพร้อมรูปแบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-26)

10.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร พระราม 6 ซอย 28 งบประมาณ 495,600 บาท 2. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยพหลโยธิน 1 งบประมาณ 473,000 บาท 3. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยประดิพัทธ์ 23 งบประมาณ 484,000 บาท 4. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยประดิพัทธ์ 25 งบประมาณ 473,000บาท 5. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยพิบูลวัฒนา 8 งบประมาณ 495,600 บาท 6. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยราชวิถี 4 งบประมาณ 450,500 บาท จัดรูปแบบรายการ จำนวน 7 รายการ ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยพิบูลวัฒนา 8 งบประมาณ 495,600 บาท อยู่ระหว่างแก้ไขใบประมาณราคา ในส่วนที่เหลือยังคงอยู่ในระหว่างประมาณราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร พระราม 6 ซอย 28 งบประมาณ 495,600 บาท 2. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยพหลโยธิน 1 งบประมาณ 473,000 บาท 3. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยประดิพัทธ์ 23 งบประมาณ 484,000 บาท 4. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยประดิพัทธ์ 25 งบประมาณ 473,000บาท 5. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยพิบูลวัฒนา 8 งบประมาณ 495,600 บาท 6. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยราชวิถี 4 งบประมาณ 450,500 บาท จัดรูปแบบรายการ จำนวน 7 รายการ ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยพิบูลวัฒนา 8 งบประมาณ 495,600 บาท อยู่ระหว่างทำรายงานจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-28)

1.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดรายละเอียดเนื้องานและประมาณราคา ซึ่งได้มีการสำรวจไว้แล้ว ดังนี้ 1. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร พระราม 6 ซอย 28 งบประมาณ 495,600 บาท 2. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยพหลโยธิน 1 งบประมาณ 473,000 บาท 3. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยประดิพัทธ์ 23 งบประมาณ 484,000 บาท 4. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยประดิพัทธ์ 25 งบประมาณ 473,000บาท 5. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยพิบูลวัฒนา 8 งบประมาณ 495,600 บาท 6. ซ่อมขอบบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ซอยราชวิถี 4 งบประมาณ 450,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ/เงินงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขอจัดซื้อจัดจ้าง
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50080000-2973

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50080000-2973

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5008-0791

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **