ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย : 50080000-2980

สำนักงานเขตพญาไท : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางเกศรา แย้มชื่นใจ โทร 6475

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะลดปริมาณขยะโดยการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลักการ 3Rs

50080600/50080600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ร้อยละ 5

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-26)

100.00

26/09/2563 : ตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย จำนวน 7 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ดำเนินการจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอย 3 ชุมชน จำนวน 7 คน ตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นประจำทุกเดือน

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-30)

95.00

30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอย จำนวน 7 คน และตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-31)

90.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจ้างเหมาอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 3 ชุมชน และตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-30)

85.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย จำนวน 7 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-29)

80.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการรักษาความสะอาด และตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย จำนวน 7 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-30)

70.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการรักษาความสะอาด และตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย จำนวน 7 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-31)

60.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการรักษาความสะอาด และตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย จำนวน 7 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-29)

50.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอย จำนวน 7 คน ปฏิบัติงาน 3 ชุมชน ได้แก่ชุมชนวัดไผ่ตัน ชุมชนอุทัยรัตน์ และชุมชนถวัลย์ศักดิ์ และตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 3 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-31)

30.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจ้างอาสาสมัครจำนวน 7 คน ปฏิบัติงานชักลากมูลฝอย 3 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอการอนุมัติโครงการฯ จากสำนักงบประมาณ และดำเนินการจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอย จำนวน 7 คน ปฏิบัติงาน 3 ชุมชน ได้แก่ชุมชนวัดไผ่ตัน ชุมชนอุทัยรัตน์ และชุมชนถวัลย์ศักดิ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดแผนปฏิบัติการและดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกและการจัดเก็บขยะอันตราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ติดตามประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50080000-2980

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50080000-2980

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5008-0791

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **