ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

สนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงานเขต : 50080000-2982

สำนักงานเขตพญาไท : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางน้ำทิพย์ ทองเดชศรี โทร 6484

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555จำนวน 2,067 ชุมชน โดยชุมชนเหล่านี้กระจายตัวอยู่ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระเบียบดังกล่าวได้แบ่งชุมชนออกเป็นประเภทต่าง ๆ รวม 6 ประเภท ตามสภาพความเป็นอยู่ ได้แก่ ชุมชนแออัด ชุมชนเมือง ชุมชนชานเมือง เคหะชุมชน ชุมชนอาคารสูง และชุมชนหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งแต่ละชุมชนมีสภาพปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกันไป การรับทราบถึงปัญหาและความต้องการของแต่ละชุมชนจึงมีความสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการ ทั้งในมิติของการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนในชุมชน การแก้ไขปัญหา และพัฒนายกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยเน้นการจัดการแก้ไขปัญหาหรือการสนับสนุนการพัฒนาตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะหมู่บ้าน/ชุมชน ดังจะเห็นได้จากการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการต่างๆ ให้กับชุมชนโดยตรง ข้อเท็จจริงที่พบคือชุมชนต่าง ๆ ไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการเพื่อรองรับงบประมาณในการพัฒนาเชิงพื้นที่ จึงทำให้หลายชุมชนพลาดโอกาสในการได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา รวมถึงมีชุมชนบางส่วนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมที่ไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ซึ่งปัญหาหรือข้อจำกัดดังกล่าวสามารถจัดการแก้ไขได้โดยการผลักดันหรือสนับสนุนให้ชุมชนมีการกำหนดโครงการ/กิจกรรมสำหรับพัฒนาชุมชนของตนเองไว้ล่วงหน้า โดยจัดทำเป็นแผนพัฒนาชุมชนไว้เป็นการเฉพาะ ตามหลักการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาชุมชนดังกล่าวนอกจากจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการขอรับสนับสนุนงบประมาณผ่านกลไกปกติของกรุงเทพมหานครแล้ว ชุมชนยังสามารถที่จะนำโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาชุมชนเสนอขอรับทุนดำเนินการจากแหล่งทุนต่าง ๆ อีกทั้งความต้องการของชุมชนที่สะท้อนผ่านแผนพัฒนาชุมชนยังสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่เขต รวมถึงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานครในภาพรวมต่อไปได้ สำนักงานเขตจึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละสำนักงานเขตขึ้น เพื่อให้สำนักงานเขตนำข้อมูลปัญหาความต้องการของชุมชนประกอบการกำหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่เขต ทำให้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานมีโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่

50081000/50081000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้สำนักงานเขตมีข้อมูลปัญหาความต้องการของพื้นที่ประกอบการกำหนดนโยบายการพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชน 2.เพื่อให้สำนักงานเขตมีแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่มีโครงการ/กิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของประชาชนในพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ สำนักงานเขตผลักดันให้ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชนพ.ศ. 2555 (ทั้งนี้ไม่รวมถึงชุมชนที่อยู่ระหว่างการยกเลิกสถานะหรือคณะกรรมการชุมชนมีองค์ประกอบไม่ครบตามหลักเกณฑ์จนไม่สามารถดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ได้) ดำเนินการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน จำนวน 22 ชุมชน ๓.๒ สำนักงานเขตนำความต้องการจากแผนพัฒนาชุมชนไปจัดทำโครงการ/กิจกรรมบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/09/2563 : ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนแล้วเสร็จจำนวน 22 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-08-28)

75.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงชุมชนเปิดเวทีชาวบ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในพื้นที่เขตพญาไท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-29)

70.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงชุมชนเปิดเวทีชาวบ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในพื้นที่เขตพญาไท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-29)

65.00

29/6/2563 : ชะลอการเปิดเวทีชาวบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอการเปิดเวทีชาวบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-29)

60.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายวัสดุในการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอการเปิดเวทีชุมชนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-30)

50.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงกระบวนการขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของชุมชน จำนวน 22 ชุมชน และอยู่ระหว่างรอการโอนงบประมาณจากสำนักพัฒนาสังคมเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :โครงการนี้สำนักพัฒนาสังคมเป็นผู้ขอจัดสรรงบประมาณโดยโอนให้สำนักงานเขตดำเนินการ จึงไม่ได้ลงระบบไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการตามการอนุมัติเงินงวด
:20%
เริ่มต้น :2020-02-10
สิ้นสุด :2020-02-10
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-09-30
สิ้นสุด :2020-09-30

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50080000-2982

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50080000-2982

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5008-0791

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **