ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(มิติที่3)ตัวชี้วัด3.1กิจกรรมการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 50090000-3288

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.ปุณยนุช ใจชุ่ม 7457

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เป็นไปตามสำนักงำนเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด

50090100/50090100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป็นไปตามสำนักงำนเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

เป็นไปตามสำนักงำนเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (สำหรับการตรวจสอบจากระบบเรื่องราวร้องทุกข์ระหว่างวันที่ 1 - 25 กันยายน 2563 พบเรื่องร้องทุกข์จำนวน 122 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 69 เรื่อง คิดเป็น 56.56% และอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 53 เรื่อง คิดเป็น 43.44 % ทั้งนี้สำนักงานเขตห้วยขวางเตรียมพร้อมรับการตรวจสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จากการตรวจสอบจากระบบรายงานเรื่องราวร้องทุกข์ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (ระหว่างวันที่ 1 - 24 สิงหาคม)พบเรื่องร้องทุกข์จำนวน 79 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 44 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 43.04 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขจำนวน 45 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 56.96

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-24)

85.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จากการตรวจสอบจากระบบรายงานเรื่องราวร้องทุกข์ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (ระหว่างวันที่ 1 - 23 พฤษภาคม)พบเรื่องร้องทุกข์จำนวน 79 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 44 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 55.70 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขจำนวน 35 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 44.30

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-26)

80.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จากการตรวจสอบจากระบบรายงานเรื่องราวร้องทุกข์ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (ระหว่างวันที่ 1 - 25 พฤษภาคม)พบเรื่องร้องทุกข์จำนวน 93 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 63 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 67.74 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขจำนวน 30 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 32.26

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-29)

75.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จากการตรวจสอบจากระบบรายงานเรื่องราวร้องทุกข์ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (ระหว่างวันที่ 1 - 27 พฤษภาคม)พบเรื่องร้องทุกข์จำนวน 110 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 69 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 62.73 และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขจำนวน 41 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 37.27

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-27)

70.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จากการตรวจสอบจากระบบเรื่องราวร้องทุกข์ประจำเดือนเมษายน 2563 (ระหว่างวันที่ 1-26 เมษายน 2563) พบเรื่องร้องทุกข์จำนวน 94 เรื่อง ได้ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จจำนวน 58 เรื่อง คิดเป็น 61.70 % และอยู่ระหว่างดำเนินการ 36 เรื่อง คิดเป็น 38.30 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-26)

60.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จากการตรวจสอบระบบรายงานเรื่องราวร้องทุกขื ประจำเดือน มีนาคม 2563 (ระหว่างวันที่ 1 - 25 มีนาคม 63) พบว่ามี่เรื่องร้องทุกข์จำนวน 93 เรื่อง และได้ดำเนินการประสานฝ่ายต่างๆเพื่อเข้าดำเนินการแก้ไขจนแล้วเสร็จจำนวน 53 เรื่องคิดเป็น 56.99% และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขจำนวน 40 เรื่อง คิดเป็น 43.01%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-29)

50.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จากการตรวจสอบจากระบบรายงานเรื่องราวร้องทุกข์ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (1-28 ก.พ. 2563) พบจำนวนเรื่องร้องทุกข์จำนวน 112 เรื่อง โดยประสานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 90 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 80.36 และอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 22 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 19.64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-28)

40.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จากการตรวจสอบระบบรายงานเรื่องราวร้องทุกข์ประจำเดือน มกราคม 2563 ( 1-28 ม.ค.63) พบว่ามีจำนวนเรื่องร้องทุกข์ทั้งหมดจำนวน 112 เรื่อง และได้ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ จำนวน 84 เรื่อง คิดเป็น 75% และอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 28 เรื่อง คิดเป็น 25%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตห้วยขวางได้ติดตามเรื่องร้องเรียนประเภทที่นำมาประเมินผล จำนวน 5 เรื่องประกอบด้วย 1.การกระทำผิดในที่สาธารณะ 2.เหตุเดือดร้อนรำคาญ3.ขยะ4.ถนน5.อาคาร ประจำเดือนธันวาคม 2562 เพื่อให้การประเมินผลเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จากการตรวจสอบจากระบบเรื่องราวร้องทุกข์ เดือนพฤศจิกายน 2562 (ระหว่างวันที่ 1 -27 พฤศจิกายน 62)พบเรื่องร้องทุกข์จำนวน 110 เรื่อง ได้ดำเนินการประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จจำนวน 83 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 75.45 และอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 27 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 24.55

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จากการตรวจสอบจากระบบฯ เดือนตุลาคม 2562 (1-28ต.ค.62) พบเรื่องร้องทุกข์จำนวน 89 เรื่อง และได้ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ จำนวน 60 เรื่อง คิดเป็น 67.42% และอยู่ระหว่างดำเนินการ 29 เรื่อง คิดเป็น 32.58 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3288

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3288

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0906

ตัวชี้วัด : (มิติที่3)ตัวชี้วัด 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 7.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00

100 / 100
2
7.00

100 / 100
3
7.00

100 / 100
4
7.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **