ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประชุมครู : 50090000-3299

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

30

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30

นางสาวจันทิรา ศรีเดชภูมิชัย โทร 7478-9

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

1. หลักการและเหตุผล กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามมาตรา 89 (21) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มีนโยบายพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและกรุงเทพมหานครมุ่งส่งเสริมพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ สนับสนุนสวัสดิการ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดประชุมครูเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยถ่ายทอดแนวนโยบายด้านการศึกษาให้ข้าราชการครูได้รับทราบและเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง ข้าราชการครู บุคลากรในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนและผู้บริหารสำนักงานเขต และยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติราชการและงานในหน้าที่รับผิดชอบของข้าราชการครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวางให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจัดโครงการประชุมครูขึ้น โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการครูในโรงเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพและตามแนวทางนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

50090700/50090700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อให้ข้าราชการครูในโรงเรียนได้รับทราบนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 2.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานของข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 2.3 เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูได้แสดงความคิดเห็น พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ - ข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง จำนวน 155 คน เข้าร่วมกิจกรรม 3.2 เชิงคุณภาพ 3.2.1 การจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวางเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนองนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 3.2.2 ข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง มีความสามัคคี ช่วยเหลือปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างโรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-02)

30.00

2/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ยกเลิกโครงการที่ไม่สามารถจัดได้เนื่องจากมีการรวมกลุ่มของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาจำนวนมาก ไม่เหมาะสมกับภาวะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-02)

30.00

2/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดการประชุมวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเสนอผู้มีอำนาจลงนาม อยู่ระหว่างเลื่อนการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-01)

30.00

1/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดการประชุมวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเสนอผู้มีอำนาจลงนาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-06)

20.00

6/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดการประชุมวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-11)

10.00

11/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดการประชุมวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-04)

10.00

4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดการประชุมวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-07)

10.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ระหว่างกำหนดวันดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ /ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการปฏิบัติงาน เตรียมการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ /ผูเ้ข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำเอกสาร ประสานวิทยากร สถานที่จัดประชุม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ติดตามประประเมินผล สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3299

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3299

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0928

ตัวชี้วัด : (งานประจำทุกฝ่าย)ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการงานประจำพื้นฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **