ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรม Big Cleaning เขตห้วยขวาง : 50090000-3321

สำนักงานเขตห้วยขวาง

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

คุณสุปราณี ชาญชิต โทร.7474

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ทั้งการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการศึกษา ก่อให้เกิดปัญหาด้านความสกปรก ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง ในฐานะเป็นองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการเมืองหลวง ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม การแพทย์และการสาธารณสุข การพัฒนาสังคม การวางผังเมือง การจัดการจราจร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง ถือได้ว่าเป็นพันธกิจหลักที่สำคัญยิ่งของกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งเน้นพัฒนาให้กรุงเทพมหานครกลายเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม และวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการบริหารกรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิด “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” โดยมี 1 ภารกิจพิเศษ 5 นโยบายทันใจ และ 19 ภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการทันที คือ รวมพลังชาวกรุงเทพฯ ร่วม Big Cleaning Day เมืองกรุงเทพฯ สะอาด สำนักงานเขตห้วยขวาง ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำกิจกรรม Big Cleaning เขตห้วยขวาง เพื่อพัฒนาทำความสะอาดทางเท้า ถนน ป้าย สาธารณูปโภค คันหินทางเท้า ตะแกรงช่องระบายน้ำในถนนที่อยู่ในพื้นที่เขตห้วยขวาง

50090600/50090600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ ดูแลความสะอาด 2. เพื่อให้พื้นที่เขตห้วยขวางมีทัศนียภาพที่สวยงาม เรียบร้อย

เป้าหมายของโครงการ

ทำความสะอาดทางเท้า ถนน ป้าย สาธารณูปโภค คันหินทางเท้า ตะแกรงช่องระบายน้ำในถนนที่อยู่ในพื้นที่เขตห้วยขวาง ศาสนสถาน กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐ สถานศึกษาสังกัด กทม. สพฐ. ไม่น้อยกว่า 20 ครั้ง/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-21)

15.00

21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตฯ ร่วมดำเนินการล้างและพัฒนาทำความสะอาด ตามโครงการประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ ครั้ง ประกอบด้วย ๑.ร่วมกับ สนน. พัฒนาทำความสะอาดบึงพระราม ๙ ๒.ร่วมกับกรมธนารักษ์และชุมชนบึงพระราม ๙ และชุมชนบึงพระราม ๙ พัฒนา ในการพัฒนาบึงพระราม ๙ และ ๓.พัฒนาล้างซอยวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการร่วมกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 6 ครั้ง ได้แก่ 1.มัสยิดอิมาร่อตุ๊ดดีน 2.วัดพระราม 9ฯ 3. ศูนย์วัฒนธรรมฯ 4.โรงเรียนสังกัด กทม. 3 แห่ง และร่วมกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ 1.ชุมชนทับแก้ว 2.โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ร่วมกิจกรรมในการทำความสะอาด พัฒนา ล้าง ฯลฯ
:90%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินการในระบบ Daily plans ทุกเดือน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3321

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3321

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0919

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 12.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 11.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **