ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรม Big Cleaning เขตห้วยขวาง : 50090000-3321

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

คุณสุปราณี ชาญชิต โทร.7474

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ทั้งการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการศึกษา ก่อให้เกิดปัญหาด้านความสกปรก ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง ในฐานะเป็นองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการเมืองหลวง ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม การแพทย์และการสาธารณสุข การพัฒนาสังคม การวางผังเมือง การจัดการจราจร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง ถือได้ว่าเป็นพันธกิจหลักที่สำคัญยิ่งของกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งเน้นพัฒนาให้กรุงเทพมหานครกลายเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม และวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการบริหารกรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิด “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” โดยมี 1 ภารกิจพิเศษ 5 นโยบายทันใจ และ 19 ภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการทันที คือ รวมพลังชาวกรุงเทพฯ ร่วม Big Cleaning Day เมืองกรุงเทพฯ สะอาด สำนักงานเขตห้วยขวาง ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำกิจกรรม Big Cleaning เขตห้วยขวาง เพื่อพัฒนาทำความสะอาดทางเท้า ถนน ป้าย สาธารณูปโภค คันหินทางเท้า ตะแกรงช่องระบายน้ำในถนนที่อยู่ในพื้นที่เขตห้วยขวาง

50090600/50090600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ ดูแลความสะอาด 2. เพื่อให้พื้นที่เขตห้วยขวางมีทัศนียภาพที่สวยงาม เรียบร้อย

เป้าหมายของโครงการ

ทำความสะอาดทางเท้า ถนน ป้าย สาธารณูปโภค คันหินทางเท้า ตะแกรงช่องระบายน้ำในถนนที่อยู่ในพื้นที่เขตห้วยขวาง ศาสนสถาน กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐ สถานศึกษาสังกัด กทม. สพฐ. ไม่น้อยกว่า 20 ครั้ง/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-26)

85.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ล้างทำความสะอาดเส้นทางเสด็จ ถนนเพชรอุทัย ถนนเพชรบุรี 1 ครั้ง และอาคารสมาคมแพทย์ ซอยศูนย์วิจัย จำนวน 1 ครั้ง ล้างวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-24)

70.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการล้างจำนวน 3 ครั้ง ประกอบด้วยล้างวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 2 ครั้ง ชุมชนบึงพระราม 9 จำนวน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-25)

60.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการล้างจำนวน 4 ครั้ง ประกอบด้วยล้างวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 1 ครั้ง ร.ร.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 1 ครั้ง ร.ร.พระราม 9 กาญจนาภิเษก 1 ครั้ง ร.ร.วัดใหม่ช่องลม 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-24)

40.00

24/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการล้างถนน สะพานลอยคนเดินข้าม ลานกีฬา รวมจำนวน 29 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-23)

35.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ล้างถนนรัชดาภิเษก 1 ครั้ง ถนนวัฒนธรรม 1 ครั้ง ซอยพระราม 9 ซอย 19 (วัดพระราม 9 กาญจนาภิเาก) 1 ครั้ง ล้างลานจอดรถสำนักงานเขต 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-25)

30.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการล้างจำนวน 4 ครั้ง ประกอบด้วยล้างวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 1 ครั้ง ร.ร.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 1 ครั้ง ร.ร.พระราม 9 กาญจนาภิเษก 1 ครั้ง ร.ร.วัดใหม่ช่องลม 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-25)

25.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการล้างจำนวน 3 ครั้ง ประกอบด้วยล้างวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 1 ครั้ง ล้างวัดอุทัยธาราม 1 ครั้ง และล้างถนนรัชดาภิเษก 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-27)

20.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทำกิจกรรมจำนวน 5 ครั้ง ประกอบด้วย โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ชุมชนหมู่บ้านสุนทรศิริ ตลาดจันทร์หุ่น และตลาดเพชรพระราม

** ปัญหาของโครงการ :-เพิ่มเติมตามการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-21)

15.00

21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตฯ ร่วมดำเนินการล้างและพัฒนาทำความสะอาด ตามโครงการประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ ครั้ง ประกอบด้วย ๑.ร่วมกับ สนน. พัฒนาทำความสะอาดบึงพระราม ๙ ๒.ร่วมกับกรมธนารักษ์และชุมชนบึงพระราม ๙ และชุมชนบึงพระราม ๙ พัฒนา ในการพัฒนาบึงพระราม ๙ และ ๓.พัฒนาล้างซอยวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการร่วมกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 6 ครั้ง ได้แก่ 1.มัสยิดอิมาร่อตุ๊ดดีน 2.วัดพระราม 9ฯ 3. ศูนย์วัฒนธรรมฯ 4.โรงเรียนสังกัด กทม. 3 แห่ง และร่วมกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ 1.ชุมชนทับแก้ว 2.โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ร่วมกิจกรรมในการทำความสะอาด พัฒนา ล้าง ฯลฯ
:90%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินการในระบบ Daily plans ทุกเดือน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3321

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3321

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0919

ตัวชี้วัด : (ยุทศาสตร์)จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day(ฝ่ายรักษาฯ)

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 12

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.00

100 / 100
2
23.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 50

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **