ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

เกษตรปลอดสารพิษ : 50090000-3368

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวจันทิรา ศรีเดชภูมิชัย โทร 7478 -9

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยมลภาวะ เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ขาดการควบคุมที่ดี ทั้งในอากาศ น้ำ และดิน นอกจากนี้ เกษตรกรยังเปลี่ยนมาใช้สารเคมีในการเพิ่มผลผลิตกันมากขึ้น ทั้งปุ๋ยเคมี และสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ทำให้สภาพแวดล้อมมีสารพิษตกค้างในดิน ในน้ำ และในพืชผักที่บริโภค ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ได้ตระหนักถึงพิษภัยของสารพิษ เพิ่มทักษะในการปลูกพืชผักไร้สารพิษและเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภค ดังนั้น สำนักงานเขตห้วยขวางจึงได้จัดทำโครงการเกษตรปลอดสารพิษขึ้น โดยมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะในการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ และเลี้ยงสัตว์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้ตระหนักถึงพิษภัยของสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในพืชผัก ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

50090700/50090700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะในการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ และเลี้ยงสัตว์ ฝึกทักษะในการจัดการเชิงธุรกิจกับผลผลิตที่ได้ 2.2 เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ตระหนักถึงพิษภัยของสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในพืชผัก ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เป้าหมายของโครงการ

3.1 เชิงปริมาณ - นักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ได้เรียนรู้ในการปลูกพืชผักที่ปลอดจากสารพิษ และการเลี้ยงสัตว์ 3.2 เชิงคุณภาพ - นักเรียนได้เรียนด้วยการปฏิบัติจริง ทำให้เกิดทักษะและได้รับประสบการณ์ตรง สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ - โรงเรียนมีผักปลอดสารพิษที่มีคุณภาพ สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป - นักเรียนมีทักษะในการจัดการเชิงธุรกิจ รู้จักการผลิต และการจำหน่ายให้คุ้มค่ากับการลงทุน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-04)

100.00

04/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-06)

100.00

06/08/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-07-02)

100.00

02/07/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-04-06)

100.00

06/04/2564 :ดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-02-06)

100.00

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ เมล็ดพันธ์พืชเพื่อดำเนินการตามโครงการ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-25)

10.00

25/01/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-19)

10.00

19/12/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-14)

10.00

14/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขั้นที่ 1 จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขั้นที่ 2 จัดทำแผนปฏิบัติงาน เตรียมการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขั้นที่ 3 กำหนดสถานที่ แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบของครู และแบ่งกลุ่มนักเรียน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขั้นที่ 4 จัดซื้อเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขั้นที่ 5 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน/จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลผลิตจากแปลงเกษตร/นำผลผลิตส่งโครงการอาหารกลางวัน แปรรูป และจัดจำหน่ายให้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ขั้นที่ 6 ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ขั้นที่ 7 สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3368

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3368

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0964

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจงานประจำหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

95 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **