รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจงานประจำหน่วยงาน : 5009-0964

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00
100
100 / 100
2
100.00
95
95 / 100
3
100.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่1 ส่วนราชการ/ฝ่ายต่างๆในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการตามภารกิจงานประจำที่รับผิดชอบสำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยดี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่2 ส่วนราชการ/ฝ่ายต่างๆในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการตามภารกิจงานประจำที่รับผิดชอบสำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยดี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่3 ส่วนราชการ/ฝ่ายต่างๆในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการตามภารกิจงานประจำที่รับผิดชอบสำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยดี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่4 ส่วนราชการ/ฝ่ายต่างๆในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการตามภารกิจงานประจำที่รับผิดชอบสำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยดี และเตรียมความพร้องรองรับการตรวจประเมินฯ(ระยะสิ้นปีงบฯ)ต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เป็นไปตามแผนฯ 2564 ของสนข.ห้วยขวาง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ป็นไปตามแผนฯ 2564 ของสนข.ห้วยขวาง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ป็นไปตามแผนฯ 2564 ของสนข.ห้วยขวาง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง