ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย : 50090000-3375

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวจันทิรา ศรีเดชภูมิชัย โทร 7478 -9

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นจำนวนมากจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น สำนักงานเขตห้วยขวางจึงได้จัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยขึ้น เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะในการว่ายน้ำ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายและมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์

50090700/50090700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด 2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด 2.4 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ในปีการศึกษา 2564 ได้เรียนว่ายน้ำ มีทักษะการเอาชีวิตรอด ด้านปริมาณ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 391 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 2 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) ด้านคุณภาพ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-04)

100.00

ของโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เบิกจ่ายค่าชุดว่ายน้ำแล้ว และประเมินสถานการณ์ COVOD-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-08-06)

30.00

06/08/2564 : ของโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เบิกจ่ายค่าชุดว่ายน้ำแล้ว และประเมินสถานการณ์ COVOD-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-07-02)

10.00

02/07/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการ อยู่ระหว่างวางแผน เตรียมการจัดหาชุดว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ และประเมินสถานการณ์ COVOD-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-06-05)

10.00

05/06/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการ อยู่ระหว่างวางแผน เตรียมการจัดหาชุดว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ และประเมินสถานการณ์ COVOD-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-05-04)

10.00

04/05/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการ อยู่ระหว่างวางแผน เตรียมการจัดหาชุดว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ และประเมินสถานการณ์ COVOD-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-04-06)

10.00

06/04/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการ อยู่ระหว่างวางแผน เตรียมการจัดหาชุดว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-03-07)

10.00

ได้รับอนุมัติโครงการ อยู่ระหว่างวางแผน เตรียมการจัดหาชุดว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-06)

10.00

ได้รับอนุมัติ อยู่ระหว่างวางแผน เตรียมการจัดหาชุดว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-25)

10.00

25/01/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-19)

10.00

19/12/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-14)

10.00

14/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขั้นที่ 1 จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขั้นที่ 2 จัดทำแผนปฏิบัติงาน เตรียมการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขั้นที่ 3 จัดหาชุดว่ายน้ำ/สระว่ายน้ำ/ครูผู้สอน/เจ้าหน้าที่ /พาหนะ
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขั้นที่ 4 นำเด็กนักเรียนไปเรียนว่ายน้ำตามตาราง
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขั้นที่ 5 สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3375

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3375

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0964

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจงานประจำหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

95 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **