ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร : 50100000-3410

สำนักงานเขตพระโขนง : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวทัศนีย์ ปานรอด โทร. 6534

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญของประเทศไทย มีประชากรอาศัยจำนวนมาก ทั้งที่เป็นคนกรุงเทพมหานครโดยกำเนิด หรือผู้ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคต่างๆ ของประเทศ รวมทั้งชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยว หรือประกอบอาชีพในประเทศไทย ทำให้กรุงเทพมหานครมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมส่งผลให้การเปิดรับอารยธรรมต่าง ๆ ขาดการปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคม และวิถีชีวิตของตน ขาดจุดยึดเหนี่ยวทางค่านิยมและเอกลักษณ์ของตนเอง ตลอดจนความภาคภูมิในภูมิปัญญาตามวิถีไทย ทั้งนี้สาเหตุสำคัญประการหนึ่งน่าจะเกิดจากการที่สังคมยังขาดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตของท้องถิ่น และภูมิกำเนิดของตนเอง ทำให้กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมของความเชื่อมโยงจากฐานรากของสังคม ประชาชนเรียนรู้จากกระแสและความสนใจส่วนบุคคล ขาดกระบวนการกลั่นกรอง เพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิม ทำให้พัฒนาการทางสังคมขาดความต่อเนื่องในเชิงเอกลักษณ์ของตนเอง ในการนี้ สำนักงานเขตพระโขนง จึงได้ดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง ที่ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมและเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของผู้คนในท้องถิ่น เขตพระโขนง เผยแพร่แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นนโยบายของกรุงเทพมหานครในการที่จะพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และเพื่อให้การดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครขึ้น

50101000/50101000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญาของผู้คนในท้องถิ่น ตลอดจนการดำเนนงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง 2. เพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในอันที่จะร่วมกันรักษามรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้อยู่ตลอดไป 3. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้ามามีบทบาทในการวางแผนพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณค่าน่าเข้ามาศึกษาเรียนรู้แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยต่อไป

เป้าหมายของโครงการ

1.เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมีความพร้อมในการรองรับการเข้าเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป 2. ผู้ปฏบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนงมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานส่งผลให้เกิดการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 3. เด้ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตพระโขนง รวมถึงบุคคลทั่วไปให้ความสนใจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-10-08)

100.00

8/10/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไมีมี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-09-16)

95.00

16/9/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-08-15)

95.00

15/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2019-07-31)

85.00

31/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-06-27)

70.00

27/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-05-04)

60.00

4/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-03-28)

50.00

28/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตพระโขนง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-03-05)

45.00

5/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-01-28)

35.00

28/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2018-12-18)

25.00

18/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2018-12-17)

25.00

2018-12-17 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการและงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:จ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถื่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 3
:จ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาต้นไม้ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
:30%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 6
:กิจกรรมพิเศษฯ
:25%
เริ่มต้น :2019-06-01
สิ้นสุด :2019-06-01
ขั้นตอน 7
:เก็บรวบรวมสถิติแลรายงานผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3410

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3410

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0901

ตัวชี้วัด : 07. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 86.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
83.00

100 / 100
2
85.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
86.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **