ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50100000-3445

สำนักงานเขตพระโขนง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายเตชนิธิ สุขสบาย โทร. 6534

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประชากรหนาแน่น ในกลุ่มคนเหล่านี้ประกอบด้วยเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่บางส่วนยังไม่สามารถเข้าถึงบริการของหน่วยงานต่างๆ มากมาย จากนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทุกด้านที่เน้นเป้าหมายสูงสุดคือ ให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และจัดบริการโดยเน้นคนเป็นหลักในการได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด กลุ่มเป้าหมายของคนทุกกลุ่มต้องได้รับการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม และเข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆ ได้สะดวกขึ้น มีการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นบุคคลที่สังคมควรให้ความสำคัญและเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ เพราะจากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาได้เก็บเกี่ยวความรู้ที่น่าจะนำมาเผยแพร่ให้สังคมและคนรุ่นหลังได้รับรู้และร่วมภาคภูมิใจ สำนักงานเขตพระโขนง จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุได้นำความรู้และประสบการณ์มาทำคุณประโยชน์ต่อสังคม อนุรักษ์ภูมิปัญญาและสืบทอดผลงานที่สร้างสรรค์ของผู้สูงอายุให้คงอยู่ตลอดไป

50101000/50101000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 2 เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญา ผลงานการประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของผู้สูงอายุ 3 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำความรู้และประสบการณ์มาทำคุณประโยชน์ต่อสังคม 4 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 5 เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของเขตพระโขนง และเป็นแหล่งรวบรวมผลงาน

เป้าหมายของโครงการ

1. กิจกรรมรับสมัครและคัดเลือกผลงานของผู้สูงอายุและรวบรวมสู่ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่มีความรู้ความสามารถตามประเภทสาขาเกษตรกรรม คหกรรม ศิลปกรรม สาธารณสุข ภาษา วรรณกรรม และอื่นๆ 2. กิจกรรมอบรมสัมมนาการส่งเสริมความรู้ความสามารถของผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์ ประกอบด้วยประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 55 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-25)

100.00

2020-2-25 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-27)

35.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าอาหาร และค่าวิทยากรฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-24)

25.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-27)

15.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการและรายละเอียดโครรงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมหารือและกำหนดแนวทางของการดำเนินการตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รับสมัครและคัดเลือกผลงานที่เป็นภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:กำหนดรายละเอียดโครงการประสานวิทยากรประสานผู้เข้าร่วมโครงการและสถานที่จัดโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำคำสั่งให้ข้ราชการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ขออนุมัติบุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ติดตามประเมินผล สรุปผลการดำเนินการจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร
:15%
เริ่มต้น :2019-12-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-16 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3445

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3445

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0935

ตัวชี้วัด : 14. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 92

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
85.00

100 / 100
2
96.00

100 / 100
3
94.00

100 / 100
4
92.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **