รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

14. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ : 5010-0935

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 92

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
85.00
100
100 / 100
2
96.00
100
100 / 100
3
94.00
100
100 / 100
4
92.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทอดแบบสำรว่จความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านสวัสดิการสงเคราะห์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ทอดแบบสำรว่จความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านสวัสดิการสงเคราะห์ ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ทอดแบบสำรว่จความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านสวัสดิการสงเคราะห์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม-มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ทอดแบบสำรว่จความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านสวัสดิการสงเคราะห์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ไร้ที่พึ่ง เป็นต้น ที่ประสบความเดือดร้อน ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข 2. ผู้รับบริการ หมายถึง เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ไร้ที่พึ่ง เป็นต้น 3. ความพึงพอใจ หมายถึงความพึงพอใจหรือความรู้สึกเชิงบวกที่ประชาชนมีในระดับมากต่อการรับบริการที่มีต่อการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

กำหนดการให้คะแนน 5 ระดับ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด สูตรคำนวณ (ทุกข้อประเด็นคำถามในแบบสอบถาม) ค่าระดับความพึงพอใจ = (5xA) +(4xB) +(3xC) +(2xD) +(1xE) จำนวนแบบสอบถามทั้งหมด โดยที่ A คือ ค่าความถี่ของแบบสอบถามระดับ มากที่สุด B คือ ค่าความถี่ของแบบสอบถามระดับ มาก C คือ ค่าความถี่ของแบบสอบถามระดับ ปานกลาง D คือ ค่าความถี่ของแบบสอบถามระดับ น้อย E คือ ค่าความถี่ของแบบสอบถามระดับ น้อยที่สุด เทียบเป็นค่าร้อยละ = ค่าระดับความพึงพอใจ x 100 5

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการ เดือนละ 50 ชุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
:๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)