ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส : 50100000-3448

สำนักงานเขตพระโขนง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางชนิตดา ปราบพาล โทร. 6534

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการกระทำรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ยังไม่สามารถบรรลุในทางปฏิบัติได้ดีเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ การขาดจิตสำนึกที่ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นที่ต้องแก้ไข รวมทั้งการไม่ทราบหรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งการให้บริการและการช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ สำนักงานเขตพระโขนงได้จัดตั้งศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสขึ้นตามนโนบายของกรุงเทพมหานคร ซึ่งในการดำเนินการของศูนย์ฯจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการด้านการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมโดยปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพระโขนง และลงพื้นที่ซึ่งจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์บริการด้านเด็ก สตรี ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ สำนักงานเขตพระโขนง จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ขึ้น

50101000/50101000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคม ของกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตพระโขนง 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงานเพื่อจัดบรืการด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 4. เพื่อสร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายของโครงการ

จ้างบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ 1. นักสังคมสงเคราะห์ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (วุฒิ ปวส.) จำนวน 1 อัตรา 3. อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา 4. อาสาสมัครคนพิการ จำนวน 1 อัตรา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-01)

95.00

1/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-25)

85.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-29)

80.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-06)

75.00

6/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-30)

65.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-25)

60.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-27)

50.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-12-24)

45.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ เดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-11-27)

35.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-10-29)

25.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จ้างบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง/เงินเดือน
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:การประเมินผลการปฏิบัติงาน
:25%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3448

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3448

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0935

ตัวชี้วัด : 14. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 92

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
85.00

100 / 100
2
96.00

100 / 100
3
94.00

100 / 100
4
92.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **