ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50100000-3452

สำนักงานเขตพระโขนง

35.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00

นายสุรเดช สนกรุด โทร. 6534

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชนและการพัฒนาการกีฬา ขั้นพื้นฐาน เนื่องจากมีความเกี่ยวพันและเป็นความต้องการของประชาชนในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งลานกีฬาสำหรับประชาชนกระจายอยู่ในชุมชนทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัย นันทนาการ และจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาและจัดระเบียบชุมชนของตนให้น่าอยู่ และนอกเหนือจากนี้ยังเป็นการสร้างทางเลือกแก่ประชาชนในชุมชน ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ โดยได้กำหนดให้โครงการส่งเสริมกิจกรรมลานกีฬากรุงเทพมหานครเป็นโครงการนโยบายของกรุงเทพมหานครและให้ดำเนินการเป็นโครงการต่อเนื่อง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมลานกีฬากรุงเทพมหานครในปัจจุบันอยู่ในระยะการพัฒนาและการปรับปรุงในด้านกายภาพ การบริหารจัดการและการจัดกิจกรรม เพื่อยกระดับลานกีฬาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนาลานกีฬาให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีข้อควรปรับปรุงในเรื่องความเพียงพอในการให้บริการ เช่น อุปกรณ์กีฬา จำนวนลานกีฬาและจำนวนอาสาสมัครลานกีฬาไม่เพียงพอต่อการให้บริการ รวมทั้งผู้ใช้บริการมีความต้องการให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในลานกีฬา เช่น ห้องน้ำ ไฟฟ้าส่องสว่าง เป็นต้น กรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว และเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเขตต่าง ๆ จัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานครประจำลานกีฬา ประจำปีงบประมาณ ๒๕61 เพื่อช่วยในการให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านลานกีฬา ดังนี้ ๑. การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมลานกีฬา ให้มีการเพิ่มจำนวนลานกีฬาในพื้นที่เขตพระโขนง ซึ่งการเพิ่มจำนวนลานกีฬาจะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานลานกีฬาที่มีอยู่เดิมให้มีศักยภาพ การบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรม ๒. การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในหมู่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะการส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายร่วมกันในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ๓. การสนับสนุนการจัดตั้งชมรมกีฬาในลานกีฬาซึ่งประชาชนในพื้นที่ที่มีความสนใจในด้านการกีฬาและรวมตัวกันก่อตั้งเป็นสโมสรกีฬาเขต เพื่อเป็นศูนย์กลางของการส่งเสริมและการจัดกิจกรรม ด้านการกีฬา นันทนาการ รวมทั้งเป็นการพัฒนาด้านการกีฬาในลานกีฬา ๔. จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านลานกีฬาอย่างต่อเนื่อง

50101000/50101000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อจัดหาสถานที่ให้ประชาชนในชุมชนได้มีสถานที่ออกกำลังกายเล่นกีฬาและสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน รวมทั้งเป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว เพื่อการจัดระเบียบ และสร้างสิ่งแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่ ๒. เพื่อประสานการดำเนินงานด้านลานกีฬากับชุมชน สำนักงานเขต และสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อดูแลรักษาและให้บริการเบิกจ่ายอุปกรณ์กีฬาแก่ผู้ใช้บริการ รายงานด้านความต้องการอุปกรณ์กีฬา รวมทั้งรายงานสถิติผู้ใช้บริการลานกีฬาต่อสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 3. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสโมสรกีฬาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

เป้าหมายของโครงการ

๑ จ้างอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 8 อัตรา ๒ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาพระโขนง ๓ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาในการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๒ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-24)

35.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-27)

25.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-29)

20.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการพร้อมทั้งจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เรียบร้อยแล้ว พ

** อุปสรรคของโครงการ :เรียบร้อยแล้ว พ

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครลานกีฬา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สำรวจความต้องการกิจกรรมและความต้องการอุปกรณ์กีฬา
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อมอบให้กับลานกีฬา
:15%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 7
:สรุปรายงานผู้บังคับบัญชา
:15%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3452

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3452

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0930

ตัวชี้วัด : 11. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการลานกีฬากรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 85.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
85.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **