ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50100000-3456

สำนักงานเขตพระโขนง : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นายเตชนิธิ สุขสบาย โทร.6534

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชดำริให้พสกนิกรชาวไทยยึดถือแนวทางการดำรงชีวิตตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยคำนึงถึงความพอดี และความพอประมาณอย่างมีเหตุผลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้อยู่ดีมีสุข กรุงเทพมหานครได้น้อมนำแนวพระราชดำริ ดังกล่าวมากำหนดเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยกำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินขึ้น เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำประชาชนให้รู้จักการบริหารจัดการรายได้ของตนเองหรือครอบครัว ส่งเสริมวินัยในการออม แนะแนวทางการเพิ่มคุณค่าของการออม โดยตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบันได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินขึ้น ณ สำนักงานเขต 17 เขต ได้แก่ สำนักงานเขตพญาไท สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตหลักสี่ สำนักงานเขตพระโขนง สำนักงานเขตบางพลัด สำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตบางบอน สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตบางแค สำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักงานเขตคลองสามวา สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตจอมทอง สำนักงานเขตหนองจอก และสำนักงานเขตมีนบุรี สำนักงานเขตพระโขนง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงกำหนดจัดโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินขึ้น เพื่อให้บริการให้คำปรึกษาแก่ประชาชน ส่งเสริมวินัยด้านการออมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ด้านการออม การจัดทำข้อมูลประชาชนผู้รับบริการตรวจสุขภาพการเงิน

50101000/50101000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดำเนินการตามภารกิจของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยเป็นการดำเนินการซึ่งประสานความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร และสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ ในการเชื่อมโยงให้ประชาชนกรุงเทพมหานครได้รับความรู้ ข้อมูล และช่องทางเข้าสู่ระบบการออมทุกประเภทได้อย่างสะดวก 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยทางการเงิน โดยมีการเก็บออมเงินของครอบครัวเพิ่มขึ้นอันเป็นการช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัว 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถบริหารเงินออม มีการจัดสรรเงินออมและใช้เงินออมเป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ หรือไปลงทุนในช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว 4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สำนักงานเขตในการให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาแก่ประชาชนในการบริหารจัดการเงินรายได้ของตนเองและครอบครัว

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการออม และประชาสัมพันธ์ภารกิจ หน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน ณ ชุมชชนในพื้นที่เขตพระโขนง 2. จัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการออม และประชาสัมพันธ์ภารกิจ หน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน ณ สถานศึกษาในพื้นที่เขตพระโขนง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-25)

10.00

25/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์โรคติดต่อวัสรัสโคโรนา -19

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคติดต่อวัสรัสโคโรนา -19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-29)

30.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมเนื่องสถานการณ์โรคติดเชือไวรัสโคโรนา2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-06)

25.00

6/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-30)

20.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-25)

15.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-27)

15.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-24)

10.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-27)

5.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดกิจกรรมเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนและอนุมัติโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานกลุ่มเป้าหมาย
:15%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 6
:สรุปและประเมินผล
:15%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50100000-3456

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50100000-3456

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5010-0936

ตัวชี้วัด : 15. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 92.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
85.00

100 / 100
2
93.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
92.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **