ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 50110000-3308

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวปุณฑิกา พุทธรักษ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณ รายจ่ายประจ่ำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกัน ไว้เบิกเหลื่อมปี) 2. จำนวนเงินงบประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2563 หมำยถึง ผลรวมของการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณ รายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้าง งบกลาง รายกกรเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบสล และเงินกัน ไว้เบิกเหลื่อมปี) 3. งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับ จัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรสยจ่ายประจ่ายปี หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการ เงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)

50110800/50110800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100 ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 89.84 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 88.90 - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 98.96 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 100.00 - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 100.00 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 50.83 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 83.66 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 81.46 คิดเป็นร้อยละ 83.15 และกันไว้เบิกเหลื่อมปี ร้อยละ 16.85 รวมเป็น ร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.37 (2020-08-24)

59.37

24/8/2563 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 73.27 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 73.01 - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 65.59 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 35.69 - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 100.00 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 34.60 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 39.16 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 52.58 สรุปคิดเป็นร้อยละ 59.37

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.70 (2020-07-20)

54.70

20/7/2563 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 72.70 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 73.02 - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 54.25 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 31.83 - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 100.00 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 27.55 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 36.06 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 42.30 สรุปคิดเป็นร้อยละ 54.70

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.30 (2020-06-22)

52.30

22/6/2563 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 72.33 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 73.21 - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 47.39 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 29.49 - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 100.00 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 24.50 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 35.59 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 37.71 สรุปคิดเป็นร้อยละ 52.30

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.17 (2020-05-19)

44.17

19/5/2563 :ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 64.36 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 58.90 - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 39.78 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 28.88 - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 100.00 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 13.12 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 34.47 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 30.85 สรุปคิดเป็นร้อยละ 44.17

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.35 (2020-04-22)

37.35

22/4/2563 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2563 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 50.73 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 53.54 - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 34.52 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 28.77 - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 100.00 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 8.96 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 34.41 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 28.43 สรุปคิดเป็นร้อยละ 37.35

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.13 (2020-03-23)

28.13

23/3/2563 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 36.77 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 38.43 - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 27.86 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 26.15 - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 100.00 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 8.17 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 27.84 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 22.53 สรุปคิดเป็นร้อยละ 28.13

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.52 (2020-02-20)

22.52

20/2/2563 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 29.55 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 31.02 - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 22.05 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 24.54 - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 100.00 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 7.90 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 19.12 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 15.36 สรุปคิดเป็นร้อยละ 22.52

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.52 (2020-01-23)

15.52

23/1/2563 : ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 23 ม.ค. 2563 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 22.27 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 17.27 - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 16.14 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 24.44 - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 97.86 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 2.63 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 9.07 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 8.96 สรุปคิดเป็นร้อยละ 15.52

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.84 (2019-12-23)

9.84

23/12/2562 : ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 23 ธ.ค. 62 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 13.93 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 15.38 - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 9.92 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 23.12 - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 16.45 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 0.00 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 5.48 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 1.89 สรุปคิดเป็นร้อยละ 9.84

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.86 (2019-11-21)

4.86

21/11/2562 : ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 21 พ.ย. 2562 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 6.98 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 7.79 - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 4.71 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 14.29 - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 0.00 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 0.00 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 0.21 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 0.64 สรุปคิดเป็นร้อยละ 4.86

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.06 (2019-10-24)

4.06

24/10/2562 : ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 24 ต.ค. 2562 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 6.99 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 7.77 - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 0.02 - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 28.33 - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 0.00 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 0.00 - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 0.00 - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 0.00 สรุปคิดเป็นร้อยละ 4.06

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3308

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3308

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0922

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.84

100 / 100
2
28.13

100 / 100
3
52.30

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **