ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการให้บริการที่ดีที่สุด : 50110000-3337

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสุรสิทธิ์ โคษา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

จากวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตบางกะปิที่กล่าวไว้ว่า “บางกะปิเป็นเขตน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือกันพัฒนา ชุมชนเข้มแข็ง และประชาชนพึงพอใจในการบริการ” ประกอบกับชุมชนบริเวณริมคลองวัดศรีบุญเรืองได้รับความไม่สะดวกสบาย ไม่ปลอดภัยจากใช้จากทางเดินริมคลองวัด ศรีบุญเรือง ความรกรุงรังบริเวณริมคลอง จึงเกิดแนวคิดที่จะปรับปรุงฟื้นฟูสภาพคลองวัดศรีบุญเรืองที่มีปัญหาดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือกันพัฒนาชุมชนเข้มแข็งตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตที่กำหนดไว้ โดยใช้หลักการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้ในการดำเนินการ เกิดเป็นโครงการ “บางกะปิร่วมใจ สร้างวินัย รักษ์คลอง” โดยชุมชนบริเวณริมคลองวัดศรีบุญเรืองเป็นแกนนำหลักในการคิด การทำ และการดูแล เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาคลองวัดศรีบุญเรือง และสำนักงานเขตบางกะปิเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมในหลากหลายกิจกรรม และหลากหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คลองวัดศรีบุญเรืองทั้งสองฝั่งมีภูมิทัศน์ทางกายภาพที่สวยงาม ปลอดภัย สะอาด ไม่มีขยะ วัชพืช กิ่งไม้ วัสดุ หรือสิ่งอื่น ๆ ในลักษณะเดี่ยวกันกีดขวางคลอง เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนริมคลองวัดศรีบุญเรือง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบการในการพัฒนาคลองวัดศรีบุญเรือง และมีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สะอาด สวยงาม และปลอดภัย

50110400/50110400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คลองวัดศรีบุญเรืองไม่ตื้นเขิน ไม่มีขยะ วัชพืช กิ่งไม้ วัสดุ หรือสิ่งอื่น ๆ ในลักษณะเดี่ยวกันกีดขวางคลอง โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 2. เพื่อให้เกิดพัฒนาบริเวณริมคลองตลอดแนวคลองวัดศรีบุญเรืองทั้งสองฝั่งคลองมีภูมิทัศน์ทางกายภาพที่สวยงาม ปลอดภัย และมีการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้เกี่ยวการป้องกันการพังทลายของดินริมฝั่งคลองอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่ 3. เพื่อให้เกิดแหล่งพักผ่อนหย่อนใจริมคลองวัดศรีบุญเรืองที่สะอาด สวยงาม และปลอดภัยให้กับประชาชนและทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน

เป้าหมายของโครงการ

1. ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาให้คลองวัดศรีบุญเรืองไม่มีขยะ วัชพืช กิ่งไม้ วัสดุ หรือสิ่งอื่น ๆ ในลักษณะเดี่ยวกันกีดขวางคลอง 2. บริเวณริมคลองตลอดแนวคลองวัดศรีบุญเรืองทั้งสองฝั่งคลองมีภูมิทัศน์ทางกายภาพที่สวยงาม ปลอดภัย และมีการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้เกี่ยวการป้องกันการพังทลายของดินริมฝั่งคลอง อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่ 3. มีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจริมคลองวัดศรีบุญเรืองที่สะอาด สวยงาม และปลอดภัยให้กับประชาชนและทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-24)

80.00

24/8/2563 : 1. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรักษ์คูคลอง ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองวัดศรีบุญเรือง 2. ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกริมคลองวัดศรีบุญเรือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-29)

60.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลสถานประกอบการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-30)

80.00

30/6/2563 : ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณริมคลองวัดศรีบุญเรือง ได้ทราบว่ามีสวนหย่อมเพื่อพักผ่อน และได้ตระหนักถึงการรักษาความสะอาดของคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-26)

60.00

26/5/2563 : สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-22)

60.00

22/4/2563 : อยู่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองวัดศรีบุญเรือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-26)

60.00

26/2/2563 : 1. ดำเนินการพัฒนา และปรับภูมิทัศน์ บริเวณริมคลองตลอดแนวคลองวัดศรีบุญเรืองทั้งสองฝั่งคลองให้สวยงาม ปลอดภัย 2. ดำเนินการปรับปรุงให้เป็นแหล่งพักผ่อน ของประชาชนทั่วไป 3. ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน และประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณริมคลองตลอดแนวคลองวัดศรีบุญเรืองทั้งสองฝั่ง ให้ตระหนักถึงความสำคัญและช่วยกันรักษาความสะอาดของคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-24)

60.00

24/1/2563 :1. ดำเนินการพัฒนา และปรับภูมิทัศน์ บริเวณริมคลองตลอดแนวคลองวัดศรีบุญเรืองทั้งสองฝั่งคลองให้สวยงาม ปลอดภัย 2. ดำเนินการปรับปรุงให้เป็นแหล่งพักผ่อน ของประชาชนทั่วไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-20)

60.00

20/12/2562 : 1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 2. เก็บตัวอย่างน้ำบริเวณคลองวัดศรีบุญเรือง - ริมคลองหัวหมาก เพื่อส่งตรวจค่าหาค่าน้ำเสีย เพื่อดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : 1. จัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงาน 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงานโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3337

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3337

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0946

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **