ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในที่ทำงาน : 50110000-3345

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสุรสิทธิ์ โคษา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี เพื่อพร้อมปฏิบัติงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานแก่บุคลากร เพราะการมีสุขภาพไม่แข็งแรง และสุขภาพจิตใจไม่สมบูรณ์จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากร เพื่อดูแลสุขภาพตนเองและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้อง เพื่อการมีสุขภาพดี มีประสิทธิภาพในการให้บริการและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนต่อไป

50110400/50110400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของบุคลากรภายในหน่วยงานและเป็นแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพ 2.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น การเลือกรับประทานอาหาร และการออกกำลังกาย

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกายของบุคลากรในหน่วยงานที่มีแนวโน้มการพัฒนาสู่เกณฑ์ปกติ โดยการเปรียบเทียบค่าดัชนีมวลกายของบุคลากร (Body Mass Index ; BMI) ก่อนและหลังการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคลากร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-24)

70.00

24/8/2563 : ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากร ของสำนักงานเขตตระหนักถึงสุขภาพอนามัย รวมถึงความปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-29)

60.00

29/7/2563 : ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ ได้รับทราบถึงสุขอนามัยในการทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

30/6/2563 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้าง ได้ตระหนักถึงการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-26)

60.00

26/5/2563 : 1. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสำนักงานเขต ตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน 2. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-22)

60.00

22/4/2563 : อยู่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : 1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไมมี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-26)

60.00

26/2/2563 : 1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-24)

60.00

24/1/2563 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-20)

30.00

20/12/2562 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงานโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3345

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3345

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0949

ตัวชี้วัด : 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **