ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การประชุมครู : 50110000-3354

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวจุฑามาศ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร นอกจากต้องดำเนินการตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครทุกคน มีความจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่รับนโยบายของกรุงเทพมหานครในด้านต่าง ๆ ตามที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครกำหนด เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนและประชาชน รวมทั้งการให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนและผู้ปกครองในด้านต่าง ๆ อีกมากมาย ฉะนั้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จึงเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะวิริยะ อดทน อดกลั้นต่อปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ และบางครั้งเกิดความเบื่อหน่าย ท้อแท้ คิดว่าอาชีพครูไม่มีความก้าวหน้าและบางคนละเลยขาดความสำนึกในการประกอบอาชีพ สำนักงานเขตบางกะปิได้จัดทำโครงการประชุมครูขึ้น เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับข้าราชการครูผู้อื่น และได้พบปะกับผู้บริหารการศึกษาระดับสูง รวมทั้งได้เพิ่มพูนความรู้ ได้รับฟังแนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพจากวิทยากรรับเชิญ

50110700/50110700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้มีโอกาสรับทราบนโยบายการจัดการการศึกษาจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความกระตือรือร้น ในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1 ด้านปริมาณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ จำนวน 600 คน 2 ด้านคุณภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในการรับนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานคร สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-30)

10.00

30/6/2563 : ยกเลิกโครงการ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (COVID-19) กรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศฯ เรื่อง กำหนดวันเปิดภาคเรียน ที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 เลื่อนกำหนดเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ทำให้เวลาในการจัดการเรียนการสอนน้อย ประกอบกับสำนักการศึกษาได้มอบนโยบายและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วจึงมอบนโยบายผ่านผู้บริหารเขตและผู้บริหารโรงเรียนแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-26)

65.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (COVID-19) จึงไม่สามารถจัดประชุมได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-27)

65.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (COVID-19) ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนได้ชะลอโครงการและอยู่ระหว่างประชุมเพื่อสรุปว่าจะดำเนินการโครงการต่อหรือให้มีการยกเลิกโครงการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อจัดทำใช้ในการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-24)

55.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างประสานขอเอกสารเพื่อจัดทำใช้ในการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-28)

50.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาประสานสถานที่ในการจัดประชุม โดยประสานใช้ห้องประชุม CDC

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-25)

40.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาประสานโรงเรียนสำรวจจำนวนและรายชื่อ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สามารถเข้าร่วมประชุมตามที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-30)

15.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างประสานสถานที่จัดอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการศึกษาดำเนินการขออนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด , ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจหัวข้อ วัน เวลา สถานที่ ดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-29
สิ้นสุด :2019-11-29
ขั้นตอน 3
:กำหนด วัน เวลา สถานที่ และกิจกรรมเนื้อหาในการประชุม
:10%
เริ่มต้น :2020-01-16
สิ้นสุด :2020-01-16
ขั้นตอน 4
:.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารการประชุม
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 5
:. ดำเนินโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารเขตทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3354

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3354

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0937

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **